RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Euphorbia helioscopia  L.

åkervortemelk

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Åkervortemjølk Euphorbia helioscopia er med stor sannsynlighet en fremmed art kommet med tidlig jordbruk, etablert godt før år 1800. Den er vanlig og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC