RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Salix lanata  L.

ullvier

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Ullvier Salix lanata vurderes som den vanligste underarten, fjellullvier ssp. lanata, som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC