RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Veronica serpyllifolia humifusa  (Dicks.) Syme

lappveronika

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
A4(c); B2b(ii,iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
100 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
200
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Lappveronika Veronica serpyllifolia ssp. humifusa vurderes som nær truet (NT) fordi den synes å ha hatt en sterk tilbakegang, som kanskje er avsluttet, og fordi det er få dokumenterte forekomster i dag. Rasen har en nordøstlig, nokså spredt utbredelse fra ST Røros (og tidligere Tydal) nord til Tr Nordreisa, men det eneste området hvor det er forholdsvis mange kjente forekomster, er indre Sør-Helgeland (Hattfjelldal, Grane og Hemnes, 14-15 forekomster) og Nord-Trøndelag (Lierne, Meråker, Namsskogan og Røyrvik). Se Rune (1955), Fremstad (2009) og Elven et al. (2013). Planten er sjelden dokumentert i senere tiår i hele landet, og muligens forsvunnet fra Sør-Trøndelag. Noe av tilbakegangen kan skyldes vassdragsreguleringer (bl.a. Nea-reguleringa i ST Tydal), delvis kanskje også endret beitemønster. Dette er en uvanlig lite kjent plante, og kategorien kan bli justert ved nærmere undersøkelser. Lappveronika har en meget spredt temperert alpin til boreal sirkumpolar utbredelse, i Europa med forekomster i Alpene, på De britiske øyer og i Nordøst-Skandinavia, men er også rapportert fra Sør-Amerika og Nord-Amerika og Azorene. Til nordisk karplante å være, er denne arten uvanlig dårlig kjent og lite undersøkt.
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Flomsone
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Ukjent Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Fremstad, E. 2009. Lappveronika Veronica serpyllifolia ssp. humifusa, og litt om floraen i Namsskogan, Nord-Trøndelag. Blyttia 67: 200-205.
    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
    • Rune, O. 1955. Veronica tenella in Fennoscandia. Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. 'Vanamo' Suppl. 9: 319-333