RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fraxinus excelsior  L.

ask

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
30
Gjeldende kriterier
A4(e)
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
e
% endring basert på negativ påvirkning fra innførte arter, hybridisering, patogener, forurensning, konkurrerende arter eller parasitter
Ask Fraxinus excelsior vurderes som sårbar (VU) fordi den er rammet av en nylig etablert sykdom, askevisnesyke, og det er en pågående, sterk bestandsreduksjon som allerede gjelder betydelige deler av artens norske populasjon (på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet). Dette er en oppgradering fra nær truet i forrige rødliste, på grunn av sterkt økt omfang av sykdommen. Sykdommen er forårsaket av en introdusert asiatisk sopp, askeskuddbeger Hymenoscyphus pseudoalbidus og fører til nekroser i veden og til at toppskudd visner, se også Solheim & Timmermann (2012). Dette rammer spesielt unge trær og framtidig forventet reproduksjon. Sykdommen har spredd seg raskt og ble påvist i store deler av Østlandet og Sørlandet i 2008, den ble påvist på Vestlandet i 2009, og spredde seg raskt fra sør i Rogaland til nord for Sognefjorden i 2012 og til Stryn kommune i 2012 (Solheim & Timmermann 2012). Det har muligens vært flere introduksjoner med hageplanter som vektor på Vestlandet. Denne sykdommen er allerede alvorlig i Norge. I og med at vurderingsperioden for treslag er lang, for ask 90 år, er det rimelig å anta at bestanden vil kunne gå tilbake med langt mer enn 30 % innen denne perioden, kanskje mer enn 50 % (noe som vil medføre kategorien sterkt truet, EN). To andre, mer lokale trusler er nedbeiting av hjortedyr og konkurranse med platanlønn, spesielt på Vestlandet (T.C. Michaelsen pers. medd.). Ask er i hovedsak europeisk, men vidt utbredt fra Middelhavet til Midt-Norge. Den er et av de dominerende treslagene i flere typer edellauvskog og sumpskog, og er fortsatt i ekspansjon nordover, spesielt i Trøndelag og som forvillet i Nordland. Bortfall av ask vil kunne ha store konsekvenser for det norske skogbildet.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Fjæresonesystemer
  • Våtmarkssystemer
  • Flomsone
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Patogener/parasitter
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Fremmede arter
Konkurrenter
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Solheim, H. & Timmermann, V. 2012. Askeskuddsjuke - i rask spredning. Skog 2012(8): 28-29.