RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thymus serpyllum tanaënsis  (Hyl.) Jalas

tanatimian

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Tanatimian Thymus serpyllum ssp. tanaënsis vurderes som trygg (LC). Planten vokser i all hovedsak på sandete og grusete elvekanter og elveører og på innlands-sanddyner langs ei stor flomelv, noen få steder på berg vekk fra elva, og ett sted (i utløpet av Tana) på låge sanddyner i en fjordbotn. Tanatimian har en meget begrenset utbredelse i Norge i Tanadalføret i Fi Kautokeino, Karasjok og Tana, og en fjellforekomst i Nesseby, se Elven et al. (2013). Den har også en svært liten utbredelse globalt, begrenset til Nord- og Nordøst-Finland og Nord-Russland vest for Ural. Til tross for det begrensete arealet, er den til dels massivt vanlig langs Tanavassdraget fra Njullasjohka i øvre del av Anarjohkas dreneringsområde nedstrøms til Tanamunningen og Store Leirpollen. En del forekomster er blitt ødelagt eller desimert ved oppdyrking, overbeite/tråkk og elveforbygning, men reduksjonen er ikke betydelig.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Jalas, J. 1950. Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen Os- und Sandpflanzen. Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo". 24, 1: 1-362
    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim