RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Geranium columbinum  L.

steinstorkenebb

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
A4(b,c); B2b(ii,iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
160 km²
Mørketall
1,3
Beregnet areal
208
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Steinstorkenebb Geranium columbinum vurderes som nær truet (NT) fordi den synes å ha en tilbakegang på grunn av gjengroing av tidligere kulturlandskap og fordi dens forekomstareal er begrenset (ca. 200 km²). Dette er en oppgradering fra trygg i forrige rødliste. Oppgraderingen skyldes ny vurdering av tilbakegangen. Arten er ettårig, men uten dokumentert sterk fluktuasjon i individtall. Den er knyttet til steinete eller berglendt, tørr mark, særlig beitemark i kyststrøk. Den har vært utbredt langs store deler av kysten fra Østfold og Oslo til Trøndelag (ST Hitra og Leksvik), men med få funn nord for SF Nordfjord. Etter 1990 er det rapportert få funn bortsett fra i kystområdene fra Te Bamble til VA Kristiansand og i nordre Rogaland og søndre Hordaland. Funnfrekvensen etter 1995 er under halvparten (8,3 %) av normalen (18,4 %). Tilbakegangen skyldes trolig gjengroing av beitelandskapet. For oppsummering av norsk utbredelse og økologi, se Fægri & Danielsen (1996). Totalutbredelsen er i hovedsak europeisk med utstråling til Vest-Asia og Nord-Afrika (Middelhavsområdet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.