RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gentiana nivalis  L.

snøsøte

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Snøsøte Gentiana nivalis vurderes som trygg (LC). Arten er en ettårig fjellplante i naturlig hei- og engvegetasjon, men også vanlig i beitemark og tradisjonell slåtteeng i seterregionen og til dels i beitet fjellskog, især på litt baserik grunn. Den er fortsatt vanlig i stordelen av fjellet og nordpå, men den har gått tilbake under og rundt skoggrensa på grunn av opphør av beite og slått. Funnfrekvensen etter 1995 er på 11,0 %, mot normalt 18,4 %. Vi regner den ikke som nær truet eller sårbar bl.a. fordi vurderingsperioden er så kort som 10 år. Tilbakegangen på grunn av opphørt utmarkbeite og seterdrift er trolig langt på vei avsluttet.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC