RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Betula pubescens tortuosa  (Ledeb.) Nyman

fjellbjørk

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Fjellbjørk Betula pubescens ssp. tortuosa vurderes som livskraftig (LC), men med noe tvil. Fjellbjørk er utsatt for insektangrep ('lauvmark'). Dette har ført til alvorlige skogskader innen 1 mill. ha (10.000 km²) på Nordkalotten (Finnmark, Troms, og deler av Nord-Sverige og Nord-Finland) under siste målerutbrudd i 2000-2008 (Jepsen et al. 2009), men dette gir ingen reduksjon i forekomstareal da så godt som alle 4-kv.km.-ruter har forekomster av fjellbjørk. Målerangrep er også hyppige ellers langs fjellkjeda, men uten like store og varige skader som i nord. Vi har heller ikke grunnlag for å si at bestandsnedgangen hos fjellbjørk er 15 % eller mer på landsbasis blant annet på grunn av at kystområder i Nord-Norge og gamle beite- og seterområder i Sør- og Midt-Norge gror igjen med fjellbjørk. Arten blir derfor vurdert som livskraftig inntil videre, men se betenkninger nedafor og referanselista. Fjellbjørk er skogstreet i omtrent halve Norge (fjellskogen i sør, hoveddelen av all skog nord for Saltfjellet). Larver av to måler-arter (brun høstmåler Operophtera brumata og fjellbjørkemåler Epirrita autumnata) har sykliske masseopptredener omtreng hver 10. år og beiter av alle blad i store felter i fjellbjørkeskogen og den subarktiske bjørkeskogen i nord. Trærne tar seg opp igjen dersom de bare beites ned 2-3 år. I store områder i Finnmark har angrepene gått over lengre perioder, og bjørkeskogen er nå død over betydelige områder. Undervegetasjonen endrer seg totalt når bjørka dør; lyng og lav erstattes av gras, særlig smyle Avenella flexuosa, og urter, ofte geitrams Chamerion angustifolium), med katastrofalt endrete beiteforhold for alle beitende dyr. Utslagene av målerangrep er sterkest i Finnmark og deler av Troms, men også merkbare i fjellet i Sør-Norge. Noe som nå forsterker virkningene av målerangrepene er at brun høstmåler, og også en tredje art, Agriopirus aurantiaria, forekommer stadig lengre mot nord og inn i landet, og disse er ikke nødvendigvis i fase med fjellbjørkemåler. Angrepene av de ulike artene kan derfor komme hyppigere og overlappe i tid, noe som øker presset på fjellbjørkeskogen. J. U.Jepsen (pers. medd.) konkluderer med at: «Basert på dagens forståelse er der altså grunn til å forvente at et mildere klima vil bety større skader på fjellbjørka forårsaket av bjørkemålere.» Den totale utbredelsen av fjellbjørk er uklar på grunn av uenighet i den taksonomiske avgrensningen av rasen. Enten er dette en rase begrenset til Fennoskandia, eller den finnes også østover i russiske fjellområder og kanskje vestover til Grønland.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Jepsen, J. U., Hagen, S. B., Høgda, K. A., Ims, R. A., Karlsen, S. R., Tømmervik, H. & Yoccoz, N. 2009. Monitoring the spatio-temporal dynamics of geometrid moth outbreaks in birch forest using MODIS-NDVI data. Remote Sensing of Environment 113: 1939-1947
  • Ammunet, T., Kaukoranta, T., Saikkonen, K., Repo, T. & Klemola, T. 2012. Invasive and resident defoliators in a changing climate: cold tolerance and predictions concerning extreme winter cold as a range limiting factor. Ecological Entomology 37: 212-220
  • Jepsen, J.U., Kapari, L., Hagen, S.B., Schott, T., Vindstad, O.P.L., Nilssen, A.C. & Ims, R.A. 2011. Rapid northwards expansion of a forest insect pest attributed to spring phenology matching with sub-arctic birch. Global Change Biology 17: 2071-2083
  • Jepsen, J.U., Hagen, S.B., Høgda, K.A., Ims, R.A., Karlsen, S.R., Tømmervik, H. & Yoccoz, N. 2009. Monitoring the spatio-temporal dynamics of geometrid moth outbreaks in bisch forest using MODIS-NDVI data. Remote Sensing of Environment 113: 1939-1947
  • Tenow, O. 1972. The outbreaks of Oporinia autumnata Bkh. and Operopthera spp. (Lep., Geometridae) in the Scandinavian mountain chain and Northern Finland. Zoologiska Bidrag från Uppsala, Suppl. 2: 1-107
  • Jepsen, J.U., Hagen, S.B., Ims, R.A. & Yoccoz, N.G. 2008. Climate change and outbreaks of the geometrids Operophtera brumata and Epirrita autumnata in sub-arctic birch forest: evidence of a recent outbreak range expansion. Journal of Animal Ecology 77: 257-264