RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alnus glutinosa  (L.) Gaertn.

svartor

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Svartor Alnus glutinosa vurderes fortsatt som trygg (LC). Arten er utbredt over store deler av låglandet inn til Femunden på Østlandet og nord til Nord-Trøndelag langs kysten. På Østlandet og Sørlandet er den særlig knyttet til flommark, ofte som flommark-skog; på Vestlandet danner den også skog i liene på bedre drenert mark. Fra Vestlandet rapporteres det (flere innspill) om sterk konkurranse fra platanlønn Acer pseudoplatanus. Dette må særlig gjelde i liene. Vi har ikke noe mer konkret informasjon (tallmateriale) som tilsier at denne konkurransen med en fremmed art foreløpig fører til så sterk nedgang av det overstiger 15 % på landsbasis, sjøl om vurderingsperioden for et treslag er lang (90-100 år).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC