RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ononis arvensis  L.

bukkebeinurt

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
A4(a,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Bukkebeinurt Ononis arvensis vurderes som nær truet (NT) på grunn av en pågående tilbakegang og fordi den er knyttet til naturtyper i tilbakegang. Arten er knyttet til beitemark i låglandet, til kantsoner og til beitete havstrandsamfunn, alle tre for tida under gjengroing. Den er blitt mye mer sjelden de siste tiårene. Arten har hatt en betydelig utbredelse på Østlandet nord til Mjøsområdet og Valdres og en mer oppdelt utbredelse langs kysten til SF Sogn (kanskje utgått) og med en stor, men isolert lokalitetsgruppe ved Trondheimsfjorden (fra ST Rissa og Trondheim til NT Steinkjer og Verran) og i NT Vikna, se Fægri & Danielsen (1996). Mønsteret virker relikt og kan være rester etter en mer sammenhengende utbredelse i postglasial varmetid. I de siste tiårene synes storparten av forekomstene på Vestlandet og i Trøndelag å være forsvunnet (eller i hvert fall ikke gjen-registrert), mens arten fortsatt er hyppig noen steder i sørøst, særlig langs Skagerrak-kysten. Vurderingsperioden er nokså kort (ca. 20 år), og tilbakegangen overstiger neppe 30 % i en 20-årsperiode. Utbredelsen kan ikke defineres som fragmentert etter IUCNs kriterier etter som hovedtyngden (over 50 %) av forekomster i dag ligger i en nokså kompakt klynge rundt Oslofjorden. Bukkebeinurt er en østeuropeisk og vestsibirsk art som strekker seg nordvestover gjennom Sverige til Østlandet.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Fjæresonesystemer
  • Kysttilknyttet mark
  • Åker og oppdyrket eng
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.