RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lotus corniculatus  L.

tiriltunge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Tiriltunge Lotus corniculatus vurderes som trygg (LC), liksom sine to aksepterte norske raser: bakketiriltunge var. corniculatus i låglandet og langs kysten, og fjelltiriltunge var. borealis i fjellet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC