RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Astragalus alpinus  L.

setermjelt

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Setermjelt Astragalus alpinus vurderes som trygg (LC). Arten er vanlig i eng- og heivegetasjon, inkludert beitemark, i fjellet og fjellnære strøk i hele Sør-Norge, i Nord-Norge også i låglandet. Det er ingen indikasjoner på tilbakegang. Arten har to geografiske raser som er nokså ulike og av enkelte forfattere oppfattet som to arter: fjellmjelt ssp. alpinus i sør og langs kysten nord til Sør-Troms, og lappmjelt var. arcticus (eller A. subpolaris) i fjellet og innlandet fra søndre Nordland og enerådende i det meste av Troms og Finnmark. Mellomformer forekommer i møtesonen. Begge rasene er vidt utbredte og trygge. Se behandlingen hos Elven et al. (2011, 2013). Den mest egnete systematiske behandlingen etter europeiske standarder ville være som to underarter (subspecies), men på grunn av en finesse i reglene for vitenskapelig navnsetting av planter, kan ikke navnet ssp. arcticus brukes for den nordlige rasen (mens navnet var. arcticus kan brukes).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/