RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Primula stricta obesior  J.Norman

normansnøkleblom

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iv,v)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
40 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Normansnøkleblom Primula stricta var. obesior vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av få forekomster i et lite og fragmentert utbredelsesområde, og få observasjoner i nyere tid, noe som tyder på markert tilbakegang. Planten vokser på flommark, helt ned i strandsonen i Finnmark, og på mark med sigevatn, hovedsakelig på baserik grunn. Den er kjent fra Nord-Troms (ett funn i Kåfjord i nyere tid) og Finnmark: Alta-området, Lebesby (én observasjon i nyere tid) og sør- og østsida av Varangerhalvøya i Nesseby, Vadsø og Vardø, trolig også fra Bugøyneset på sørsida av Varangerfjorden i Sør-Varanger. Normansnøkleblom skiller seg fra vanlig smalnøkleblom i bl.a. større blomster og en trolig et annet kromosomtall (se Elven et al. 2011, 2013). Den synes helt eller delvis å erstatte var. stricta østover fra Finnmark, med en sone med overlappende utbredelser i Troms og Finnmark. Østover strekker den seg til nordøstre europeisk Russland og Novaja Semlja. Den variasjonen som var. obesior representerer, er ikke kjent fra hovedområdene for arten P. stricta i Canada, Grønland og Sør-Skandinavia. Det kan dreie seg om en nærstående art, heller enn en varietet, men problemet er aldri blitt studert nærmere. En annen skandinavisk plante, fjellnøkleblom P. scandinavica, er ofte blitt rapportert fra Nord-Troms, Finnmark og arktisk europeisk Russland, men har sin dokumenterte nord- og østgrense i Tromsø. Det er høyst sannsynlig at alle rapportene fra lengre øst bygger på P. stricta var. obesior, både i norske (f.eks. Artskart) og russiske kjelder. Hvis denne tolkningen av var. obesior er riktig, har Norge de eneste kjente forekomstene utafor Russland.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
  • Fjæresonesystemer
  • Flomsone
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Ukjent
Pågående Ukjent Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/