RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Primula scandinavica  Bruun

fjellnøkleblom

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Fjellnøkleblom Primula scandinavica vurderes som trygg (LC), en svak nedgradering fra nær truet (under tvil) i forrige rødliste. Arten forekommer både i naturlige baserike fjellenger (tidlige snøleier og grasheier), på etablerte skjellsanddyner (nordpå) og kystnært grunnlende (Trøndelag og nordpå), i strandsoner langs bekker og elver, og især tidligere i setervoller og beitemark. Den er utbredt i og nær fjellkjeda fra Ryfylke til Tr Tromsø med et svakt gap på midten (svakt bisentrisk, se Gjærevoll 1990). Fra Trøndelag og nordover er den også hyppig langs kysten. Vurderingen bygger på at arten var vanlig i fjellet tidligere (se kart hos Gjærevoll 1990), men fikk en sterk tilbakegang fra 1950-tallet til 1990-tallet som følge av at seterdrifta ble lagt ned over store deler av landet, men at situasjonen nå har vært mindre kritisk i noen tiår. Den ble favorisert av seterbruk og utmarkbeite i fjellskog og snaufjell, og fikk dermed økt sitt forekomstareal meget sterkt. Med bortfall av disse faktorene, er arten blitt direkte sjelden (eller helt borte) i seterområder der den tidligere var vanlig. Denne prosessen kan være i ferd med å avsluttes sjøl om arten fortsatt er i tilbakegang i seterområdene, og arten er snart tilbake ved utgangspunktet (fjellenger, svaberg og skjellsandbanker i kystområder, berghyller og vasskanter). Arten er relativt kortlevd (vi har satt generasjonslengden til 5 år og vurderingsperioden dermed til 15 år). Det er vanskelig å vurdere hvor stor tilbakegang arten har hatt, eller forventes å ha, i en vurderingsperiode, men den ligger trolig ikke over 15 %, dvs. grensa for kategorien nær truet (NT). Funnfrekvensen etter 1995 er under det normale (12,2 % mot 18,4 %). Fjellnøkleblom er en endemisk skandinavisk art med majoriteten av sin totale populasjon i Norge (se Hultgård 1993). Angivelser fra lengre øst enn Tromsø i Norge (f.eks. i Artskart) eller fra Nord-Russland bygger på feilbestemminger av en rase av smalnøkleblom Primula stricta var. obesior.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Hultgård, U.-M. 1993. Primula scandinavica and P. stricta: patterns of distribution, variation, reproductive strategies and migrations. Opera Bot. 121: 343-353.