RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Primula nutans  Georgi

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii,iv,v)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
68 km²
Mørketall
1,3
Beregnet areal
88.4
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Finnmarksnøkleblom Primula nutans subsp. finmarchia vurderes som sårbar (VU) på grunn av et begrenset antall forekomster og pågående tilbakegang. Dette er en oppgradering fra nær truet i forrige rødliste, på grunn av at trolig fragmentert utbredelse og relativt lite forekomstareal kombinert med tilbakegang er trukket inn i vurderingen. Planten vokser i strandenger, en sjelden gang også i strandnær myr langs elveløp. Den er en spesialist for brakkvassenger. For økologi, se Nordhagen (1954), Mäkinen & Mäkinen (1964). Den er utbredt fra Tr Nordreisa (ikke gjenfunnet siden 1935) og fra Fi Loppa (Bergsfjord) og Alta til Sør-Varanger (se Elven et al. 2013). Funnfrekvensen etter 1995 er på bare 7,7 % (mot normalt 18,4 %), men dette kan delvis skyldes delvis svært lite fokus på strendene i Finnmark de siste tiårene. Forekomstene langs elveløp er langt på vei forsvunnet på grunn av forbygning, vassdragsregulering og gjengroing. Planten har fortsatt store og trolig nokså stabile forekomster på noen havstrandenger, men foretrekker et visst beitepress som holder mer høgvokste planter nede. Den har gått tilbake eller forsvunnet fra mange tidligere kjente lokaliteter uten at manglende beitepress kan forklare tilbakegangen. Den er lokalt utsatt for nedbygging i strandsonen, spesielt i Alta-området. Arten Primula nutans er vidt utbredt (med hovedrasen ssp. nutans) i Sentral- og Nord-Asia og ved Beringstredet. En isolert forekomstgruppe i Nordøst-Europa er anerkjent som den morfologisk avvikende finnmarksnøkleblom, P. nutans ssp. finmarchia (se Kelso 1991). Denne er bare kjent fra botnen av Bottenvika, Finnmark (Tr og Fi), og fra Kolahalvøya og Kvitsjø-området. Finnmarksnøkleblom har ca. 30 % av sin globale forekomst i Norge.
Troms
mulig
Finnmark
kjent
 • Fjæresonesystemer
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Nordhagen, R. 1954. Studies on the vegetation of salt and brackish marshes in Finnmark (Norway). - Vegetatio 5/6: 381-394.
  • Mäkinen, L. & Mäkinen, Y. 1964. The distribution, ecology, morphology and taxonomy of Primula nutans Georgi ssp. finmarchica (Jacq.) Löve & Löve. Ann. Bot. Fenn. 1: 273-291
  • Kelso, S. 1991. Taxonomy of Primula sects. Aleuritia and Armerina in North America. Rhodora. 93: 67-99
  • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim