RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rhododendron lapponicum  (L.) Wahlenb.

lapprose

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Lapprose Rhododendron lapponicum vurderes som trygg (LC). Arten vokser i tørr fjellhei (rabb) på baserik grunn. Den har et lite delareal i sør i Jotunheimen og vestover mot kysten og et stort i nord fra No Rana til Fi Porsanger og Tana. Dette er i europeisk sammenheng en norsk ansvarsart, men utbredelsen er stor (Gjærevoll 1990) og antall kjente forekomster vesentlig (over 320 dokumenterte). Det er heller ingen tydelig tilbakegang å spore, sjøl om noen store forekomster er forsvunnet ved vassdragsregulering (spesielt i Alta-Kautokeino-vassdraget). Arten oppfyller ikke krav (foreløpig) til kategori som nær truet eller sårbar i Norge. Lapprose er en såkalt vestarktisk art der hovedutbredelsen ligger på Grønland og i Nord-Amerika (trolig annen rase i Beringia og Sibir), og der den europeiske utbredelsen er begrenset til Skandinavia.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Nordhagen, R. 1965. Om vestgrensen for Rhododendron lapponicum (L.) Wg. i Syd-Norge. Avh. Norske Vidensk-Akad. 1. Mat.-Nat. Kl., n.s. 31: 1-90