RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myricaria germanica  (L.) Desv.

klåved

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A4(b,c,e)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
e
% endring basert på negativ påvirkning fra innførte arter, hybridisering, patogener, forurensning, konkurrerende arter eller parasitter
Klåved Myricaria germanica vurderes som nær truet (NT) fordi den er knyttet til en naturtype som av flere årsaker er i tilbakegang. Det viktigste og primære voksestedet for klåved er sterkt flompåvirkede elveører med grovt materiale (sand, grus, stein), der arten ofte har vært eneste eller dominerende art (pionérart) i en fase før ørene eventuelt stabiliseres og gror igjen, spesielt med vierarter og gråor. Utbredelsen deles i tre hovedområder. Det største strekker seg fra He Åmot og Ringsaker nordover til Nord-Gudbrandsdalen, Dovre-området og Nord-Østerdalen, og fra ST Oppdal til Fosen (ST Agdenes, Ørland, Rissa) og fra elvedalene rundt Trondheimsfjorden til NT Grong (Klokk 1978, Galten 1978, Fremstad 1981, 1985, 1998, Fremstad & Bevanger 1987, Elven et al. 2013). Vest for Langfjella finnes den i SF Lærdal og Luster (Fåbergsstølsgrandane) og i MR Sunndal. I Nordland finnes den fra Rana til Bodø og Fauske. Det tredje området omfatter indre strøk av Troms og Finnmark: fra Tr Bardu til Fi Tana og Sør-Varanger. Vassdragsreguleringer, forbygninger og andre inngrep har ført til endret flom- og vannføringsregime på ørene og har redusert klåveds levemuligheter i sterk grad. I flere midtnorske vassdrag har hagelupin Lupinus polyphyllus etablert seg på de samme ørene og byr klåved sterkt konkurranse. Funnfrekvensen etter 1995 er noe låg (11,7 % mot normalt 18,4 %). Flere nyere funn er fra sekundærlokaliteter som tørr furuskog (Often 2002), grustak i Øf Trøgstad og Eidsberg 1999 og 2000, på innsjøstrand i Ak Skedsmo 1984 og Bu Lier 1991. I kjerneområdene finnes klåved av og til i grustak, veikanter og skrotemark, noe som skyldes lette, vindspredte frø. Dette er kortvarige forekomster som ikke indikerer at arten er i reell spredning. Klåved har en stor, men nokså oppdelt utbredelse fra Mellom- og Nord-Europa øst til Kaukasus og Iran, med mer usikker forekomst inn i Sentral-Asia. Den oppdelte utbredelsen henger sammen med at den er en spesialist på grove elveører.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Flomsone
 • Is, snø og breforland
 • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Påvirker habitatet
Pågående Ukjent Ukjent
Fremmede arter
Konkurrenter
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Fremstad, E. & Bevanger, K. 1987. Flommarksvegetasjon i Trøndelag. Vurdering av verneverdier. Økoforsk Rapp. 1988-6: 1-140
  • Galten, E. 1978. Elvekantvegetasjon i sentrale deler av Sør-Norge. Hovedfagsoppg. Univ. i Oslo.
  • Fremstad, E. 1985. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. 1. Økoforsk rapport. 1985-3: 1-184
  • Often, A. 2002. Klåved Myricaria germanica i lavfuruskog Blyttia 60: 122-123
  • Klokk, T. 1978. Myricaria-krattene langs elvene i Trøndelag Blyttia 36: 153-161
  • Fremstad, E. 1981. Flommarksvegetasjon ved Orkla, Sør-Trøndelag. Gunneria 38: 1-90
  • Fremstad, E. 1998. Flommark langs Glåma i Hedmark. En botanisk inventering. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavd. Rapp. 7/98: 1-99
  • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim