RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Silene involucrata  (Cham. & Schltdl.) Bocquet

småjonsokblom

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Finnmarksjonsokblom Silene involucrata subsp. tenella vurderes som sårbar (VU) fordi den kjente norske populasjonen nå består av færre enn 1000 reproduktive individer. Dette er en nedgradering fra kritisk truet i forrige rødliste, på grunn av inventeringsdata fra de siste årene. Geir Arnesen (pers. medd.) mener at en populasjonsestimering til mellom 250 og 1000 individer på landsbasis er korrekt. Arten vokser i rasmark, på berghyller og bergsprekker på noe baserik grunn i flompåvirkete kløfter og sekundært på sand- og grusører ned langs elver. Den er kjent fra to vassdrag, Reisavassdraget (Tr Nordreisa) og Alta/Kautokeino-vassdraget (Fi Alta og Kautokeino). I Kautokeino ble fem primærforekomster påvist i 1982-1983 i reguleringsområdet for Alta-Kautokeino-utbygginga, og disse er nok gått ut. Denne hendelsen er imidlertid forut for inneværende vurderingsperiode (ca. 20 år), og dette er årsaken til nedgradering fra kritisk truet i forrige rødliste. I Alta ble arten grundig ettersøkt på tidligere sekundærlokaliteter på elveører i 2006 uten hell (Alm & Vange, kommentar 2006). Geir Arnesen/Ecofact og Geir Gaarder har imidlertid målrettet ettersøkt arten langs Alta-Kautokeino vassdraget i 2009 og 2012, og fant den på to lokaliteter (se Arnesen et al. 2013). Den ene forekomsten er i øvre munning av Virdneguoika, og den andre i den nedre bekkekløften til Mázenlillasjohka (3 individer funnet). Begge disse er primærforekomster. I Nordreisa har den vært kjent fra fire lokaliteter. Geir Arnesen/Ecofact har også ettersøkt arten langs Reisavassdraget i 2009-2012 (se Arnesen et al. 2013). De påviste arten rett ovenfor samløpet mellom elva fra Njallaavzi og Reisaelva i rasmarker og på en bergvegg. Dette er en stor og livskraftig primærforekomst over en drøy kilometer, og er den største forekomsten av småjonsokblom som er kjent i dag. Arten er også observert på elveør (sekundærforekomst) ved Ansasmukka i Nordreisa i 2009 (Arnesen/Ecofact). Planten omtales og diskuteres hos Elven et al. (2013), og variasjonen i arten hos Elven et al. (2011). Se også handlingsplan for arten (Arnesen 2013). Arten småjonsokblom Silene involucrata er sirkumpolær mens rasen finnmarksjonsokblom ssp. tenella har ett delområde i Nord-Fennoskandia og ett i Nord-Russland og Nordvest-Sibir øst til Jenisei.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Flomsone
 • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Kun historisk Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/
  • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
  • Arnesen, G. 2013. Handlingsplan for fem karplanter antatt truet av utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget Masimjelt. Masimjelt (EN), grårublom (VU), finnmarksjonsokblom (CR), kveinhavre (EN) og finntelg (CR). Fylkesmannen i Finnmark, 55 s.
  • Arnesen, G., Wegener, C., Kristiansen, G. & Skottvoll, B.S. 2013. Truede karplanter i Reisaelva og Alta-Kautokeinoelvas dalfører. Søk etter nye forekomster i 2012 og 2013. Ecofact rapport 261. 56 s.
  • Engelskjøn, T. & Skifte, O. 1995. The vascular plants of Troms, North Norway. Revised distribution maps and altitude limits after Benum: The flora of Troms fylke. Tromura Naturvid. 80: 1-227
  • Elvebakk, A. & Mølster, L. 1982. Foreløpig rapport til Norges vassdragsvesen fra Universitetet i Tromsø. Tromsø Museums botaniske undersøkelser i reguleringsområdet ved Alta/Kautokeino-vassdraget sommeren 1982. Polarflokken. 6: 90-114
  • Nordhagen, R. 1963. Om Crepis multicaulis (led.) og dens utbredelse i Norge, arktisk Russland og Asia. Blyttia. 21: 1-42