RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cerastium nigrescens  (H.C.Watson) Edmondston ex H.C.Watson

snøarve

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
A4(a,b,c); B2b(iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
172 km²
Mørketall
1,5
Beregnet areal
258
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Snøarve Cerastium nigrescens vurderes som nær truet (NT) på grunn av et noe begrenset antall forekomster, og fordi den er knyttet til en utsatt naturtype og antas være i tilbakegang. Arten er knyttet til mellom- og høgalpine, sene og våte snøleier, oftest overrislete, og med noen sekundærforekomster langs bekker og elver med kaldt vatn. Den har vært og er trolig fortsatt forholdsvis hyppig i sentrale sørlige og nordlige fjellstrøk (se Gjærevoll 1990), men går tilbake på grunn av uttørking av snøleier og gjengroing på grunn av temperaturøkning og bortsmelting av flerårs-snøfonner og breer (innsamlingsfrekvens siden 1995 på 9,7 % mot forventet 18,4 %). Tidligere regnet man planter i Arktis og i Skandinavia til samme art C. arcticum, men nyere genetiske og morfologiske studier har vist at det dreier seg om to arter med ulikt opphav (Brysting & Elven 2000, Brysting et al. 2007). Tundraarve C. arcticum er arten som finnes i Arktis og snøarve C. nigrescens finnes i Skandinavia, England, Skottland, Færøyene og Island. Alt materiale i Norge av arten Cerastium nigrescens hører til var. laxum.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Hordaland
mulig
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Is, snø og breforland
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Brysting, A.K. & Elven, R. 2000. The Cerastium alpinum-C. arcticum complex (Caryophyllaceae): numerical analyses of morphological variation and a taxonomic revision of C. arcticum Lange s. l. Taxon 49: 189-216
    • Brysting, A.K., Oxelman, B., Huber, K.T., Moulton, V. & Brochmann, C. 2007. Untangling Complex Histories of Genome Mergings in High Polyploids. Systematic Biology. 56: 467-476