RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Arenaria norvegica  Gunnerus

skredarve

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Skredarve Arenaria norvegica vurderes som trygg (LC). Den er knyttet til rasmark og åpen grusmark på kalkgrunn eller i sør ofte ultrabasisk grunn i fjellkjeda, særlig i vestlige deler, fra Rogaland til Fi Porsanger og Lebesby. Det er ingen indikasjoner på tilbakegang. Arten er begrenset til Nordvest-Europa og er langt på vei en norsk ansvarsart.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC