RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Draba lactea  Adams

lapprublom

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
A4(b,c); B2b(ii,iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Lapprublom Draba lactea vurderes som nær truet (NT) fordi den har en noe begrenset utbredelse med en pågående tilbakegang, og er knyttet til naturtyper som er utsatt ved klimaendringer. Den er knyttet til overrislingsmark, snøleier og berg (i skygge, ofte nordvendte) i høgfjellet, voksesteder som forsvinner eller blir forringet ved temperaturøkning, uttørking og gjengroing. Arten har en begrenset utbredelse i Sør-Norge i Vest-Jotunheimen (Op Lom, SF Luster) og Trollheimen-Sunndalsfjella (MR Sunndal, ST Oppdal-Rennebu) og en større utbredelse i Nord-Norge fra No Rana til Fi Alta, se Gjærevoll (1990). Vi antar at arten er i tilbakegang og at dette vil fortsette. Funnfrekvensen de siste tiårene er på 5.4 % (mot normalt 18,4 %) dvs. litt mer enn 1/4 av normalen, men noe av dette kan skyldes at det er få botanikere som har registrert planter i høgfjellet de siste tiårene. Vi estimerer tilbakegangen i løpet av 3 generasjoner til minst 15 %. Arten er undersøkt cytologisk (Knaben 1966) og i nyere tid molekylært og fylogeografisk (Grundt et al. 2004, 2005). Lapprublom er en vidt utbredt, arktisk sirkumpolar art der den skandinaviske utbredelsen ligger på sørgrensa. Arten er vanlig på Svalbard.
Oppland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Is, snø og breforland
 • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Knaben, G. 1966. Cytotaxonomical studies in some Draba species. Botaniska Notiser 119: 427-444
  • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
  • Grundt, H.H., Popp, M., Brochmann, C. & Oxelman, B. 2004. Polyploid origins in a circumpolar complex in Draba (Brassicaceae) inferred from cloned nuclear DNA sequences and fingerprints. Molec. Phylogen. Evol. 32: 695-710
  • Grundt, H.H., Obermayer, R. & Borgen, L. 2005. Ploidal levels in the arctic-alpine polyploid Draba lactea (Brassicaceae) and its low-ploid relatives. Bot. J. Linn. Soc. 147: 333-347