RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Draba dovrensis  (Fr.)

dovrerublom

Vurdert under navnet
Draba glabella dovrensis

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Dovrerublom Draba dovrensis vurderes som trygg (LC). Dette er en uavklart plante. Lid & Lid (2005) og mange andre forfattere regner den som en varietet av skredrublom D. glabella, men med karakterer som ellers ikke forekommer hos D. glabella innen dennes sirkumpolære utbredelse. Vi heller nå til å akseptere den som en lokal art i Sør-Norge. Dovrerublom er knyttet til berg og grunnlende og til tørr beitemark og veikanter, hovedsakelig i fjellet, men med en serie bergveggforekomster i låglandet. Den har lokalitetsgrupper fra sørvest i Oppland og i østre Sogn og Fjordane nord til Dovrefjell (i Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal). En streng av låglandsforekomster finnes videre nordover i dalførene til Trondheimsområdet, lengst nord i ST Trondheim og Klæbu. Arten synes å gå noe tilbake på bergene i låglandet, og enkelte forekomster er ødelagt ved nyanlegg av E6 mellom Støren og Trondheim, men i fjellområdene lengre sør er den tilnærmet vanlig og har store delpopulasjoner. Den er altså begrenset til (dvs. endemisk for) Sør-Norge og er en norsk ansvarsplante.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %