RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Draba corymbosa  R.Br. ex DC.

puterublom

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Den høgarktiske arten puterublom Draba corymbosa er samlet én gang rundt år 1900 ved Guolasjavri i Tr Kåfjord (av A. Notø, kanskje i 1897). Materialet er sikkert identifisert. Arten har vært ettersøkt, sist i 2006, 2009 og 2013, men er ikke lett å oppdage om den forekommer fåtallig. Området har hundrevis av egnete fjellkoller med kalkrik berggrunn, dvs. potensielle voksesteder. Vi antar at arten kan ha hatt en reproduserende populasjon, frykter at den kan ha vært svært liten og er utgått, men vi kan ikke konkludere. I tilfelle den fortsatt finnes der, vil den være meget sårbar for temperaturøkning. Etter som arten ikke er gjenfunnet på 112 år, velger vi å vurdere den som regionalt utdødd (RE). Et alternativ er etikettforveksling fordi den angivelige samleren, selv om han aldri var i Arktis, mottok mye byttemateriale fra Svalbard der arten er vanlig. Puterublom er ellers vidt utbredt i kalkområder i høgarktiske sirkumpolare strøk, nærmest i Nordøst-Russland, på Svalbard og på Grønland.Flere høgarktiske planter er funnet med små, isolerte forekomster i fjellet i Nord-Skandinavia, f.eks. purpurkarse Braya glabella ssp. purpurascens, raggmure Potentilla hyparctica og halvkulerublom Draba subcapitata. En forekomst av puterublom er ikke mer usannsynlig enn de nevnte.