RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Draba cacuminum angusticarpa  Elven & Aarhus

nordlig tinderublom

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Min
100
Max
1000
Vurdert populasjonstørrelse
370
Nordlig tinderublom Draba cacuminum ssp. angusticarpa vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har få og små forekomster innen et lite område, med et lite individtall, og fordi den vil være sterkt følsom for temperaturøknng. Den vokser på mer eller mindre åpen grusmark i høgfjellet, oftest på topp-platåer. Rasen er kjent fra 7-10 forekomster og forekomstgrupper i Nordland fra Oksdtindane-området i Hattfjelldal, Hemnes og Rana, og dessuten fra 4 forekomster eller grupper rett over på svensk side (Elven & Aarhus 1984, Gjærevoll 1990). Kartet i Artskart per 28.01.2015 er nokså misvisende; materiale fra mer enn 10 andre lokaliteter i Helgeland og Salten er blitt ombestemt nylig (til bergrublom D. norvegica). Alle forekomstene ligger høgt til fjells. De er individfattige, og ingen norske forekomster er sett med mer enn 100 individer. Underarten nordlig tinderublom er morfologisk noe ulik underarten sørlig tinderublom (Elven & Aarhus 1984) og geografisk skilt med et gap på ca. 400 km. Brochmann et al. (1992) dokumenterte at arten tinderublom, slik de hadde analysert den, er polyfyletisk (oppstått flere ganger), men det har vært noe uenighet om alt materiale de analyserte hører til tinderublom. Arten (med begge rasene) er bare kjent fra Skandinavia og arten og rasene er dermed norske ansvarsplanter.
Nordland
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Elven, R. & Aarhus, Aa. 1984. A study of Draba cacuminum (Brassicaceae). Nordic J. Bot. 4: 425-441
    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Brochmann, C., Soltis, P.A. & Soltis, D.E. 1992. Multiple origins of the octoploid Scandinavian endemic Draba cacuminum: electrophoretic and morphological evidence. Nordic J. Bot. 12. 257-272