RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myosotis stricta  Link ex Roem. & Schult.

dvergforglemmegei

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
A4(a)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
Dvergforglemmegei Myosotis stricta vurderes som nær truet (NT) på grunn av antatt nedgang i populasjon og forekomst i naturtyper som forringes og er truet. Arten er knyttet til tørrbakker og berg, oftest sørvendt og ofte på baserik grunn. Den er utbredt i sommervarme områder nord til Trøndelag, kanskje med svært spredt forekomst videre til Sør-Troms. Arten er i tilbakegang på grunn av omlegginger i jordbruket (minsket/opphørt beite og slått). Funnfrekvensen etter 1995 (24,3 %, mot normalt 18,4 %) kunne tyde på at den er rimelig stabil, men skyldes spesielt fokus på kulturlandskap i artens kjerneområde på Østlandet i perioden. Arten er europeisk og mediterran.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
mulig
Troms
mulig
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.