RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lappula deflexa  (Wahlenb.) Garcke

hengepiggfrø

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
2,0
Gjeldende kriterier
A4(b,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Hengepiggfrø Lappula deflexa vurderes som nær truet (NT) fordi den minsker tydelig i funnfrekvens og fordi den delvis er knyttet til naturtyper i tilbakegang. Arten vokser i brattlendt skog og i berg, ofte på gjødslete og forstyrrete steder (flere ganger sett i sauehellerer og under rpvfuglreir), og dessuten på tørr, forstyrret kulturmark. Den har blitt sterkt favorisert av husdyrbeite og –gjødsling, særlig av sau. Arten har vært utbredt i fjord- og dalstrøk over store deler av landet fra søndre Østlandet til fjordstrøk på Vestlandet og til indre Finnmark. Arten omtales med kart hos Elven et al. (2013). Norge og Sverige har hovedforekomsten av arten i Europa. I resten av Europa har arten lenge vært i tilbakegang. Den har krokpiggete frø og er avhengig av dyr for spredning. Det er derfor bekymringsfullt at arten nå hovedsakelig finnes i sørvendte berg med lite eller intet utmarksbeite, mens den forsvinner fra mer kulturpåvirkete områder (f.eks. Ringsaker: Nes/Helgøya). Reduksjon i utmarksbeite synes å ha ført til en reduksjon også i Norge, estimert til over 15 % i en vurderingsperiode (10 år). Funnfrekvensen etter 1995 er på 9, 0 % (mot normalt 18,4 %), noe som viser markert tilbakegang også de siste 20 årene. Vi regner med at tilbakegangen er størst i lågereliggende strøk og sørpå mens arten fortsatt har mange rimelig trygge populasjoner i fjelldalene og nordpå. Totalutbredelsen er nokså stor og omfatter større deler av Europa vest til Skandinavia, Alpene og Pyreneene, og i Nord-Asia øst til Japan og Kamtchatka. Den forekommer overalt nokså sparsomt eller direkte sjeldent.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Vest-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim