RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Taraxacum norvegicum  (Dahlst.) Dahlst.

finnmarksløvetann

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
600 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
600
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Finnmarksløvetann Taraxacum norvegicum vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har et begrenset norsk utbredelsesområde med relativt få forekomster, fordi en rekke forekomster er gått tapt og utbredelsen er fragmentert, og fordi en av dens to hovednaturtyper er i tilbakegang. Arten vokser i berg og rasmark på baserik grunn og på tradisjonelt drevet kulturmark (tørre, lite gjødslete enger og beitemark). Den er gjennom tidene dokumentert fra 11-15 forekomster i indre fjordstrøk og dalstrøk i Finnmark fra Alta til Tana (Elven et al. 2013). Etter 1960 er den bare påvist/gjenfunnet i 7 forekomster, hvorav 6 forsvant eller ble sterkt redusert ved utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. På andre lokaliteter hvor arten ikke er gjenfunnet, kan endringer i kulturmark være årsaken (enten mer intensiv drift eller opphør av beite og gjengroing). Vi har optimistisk regnet med 5 gjenværende forekomster. Finnmarksløvetann er bare kjent fra Nord-Fennoskandia og Kolahalvøya og har over 50 % av sine kjente forekomster i Norge (Hultén 1971). Ellers er den bare kjent fra noen få grenseforekomster i Nord-Finland, Kuusamo-området i Øst-Finland, og Fiskerhalvøya (Rybachiy Poluostrov). Den er dermed en norsk ansvarsart.
Finnmark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Kun historisk Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hultén, E. 1971. Atlas över växternas utbredning i Norgen. AB Kartografiska institutet, Stockholm.
    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim