RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Serratula tinctoria  L.

jærtistel

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii,iv,v)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
12 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
12
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Jærtistel Serratula tinctoria vurderes som kritisk truet (CR) på grunn av at den bare har én lokalitet (definert etter IUCN-reglene), pågående nedgang, og få, individfattige bestander i et svært lite norsk utbredelsesområde. Vurderingen er en oppgradering fra sterkt truet i forrige rødliste, hovedsakelig fordi vi nå anvender IUCNs lokalitetsdefinisjon. De få bestandene av arten finnes tett sammen i Ro Hå: Ogna. Arten er også knyttet til en naturtype som går tilbake: beitemark og beitet kysthei med noe skjellsand i grunnen. Den har vært kjent fra Ogna siden ca. 1870 og Fægri (1960) vurderer den som hjemlig. Det er ikke funnet nye forekomster på nesten 150 år, og vi regner derfor ikke med noe mørketall. Voksestedet er under gjengroing. Forekomsten er undersøkt nylig (Lundberg 2010), og samlet ser det ut som at arten er på tilbakegang. Vi estimerer bestandsstørrelsen til å være godt under 1000 individer/skudd basert på Lundberg (2010). Den samlete norske populasjonen er definert som én lokalitet fordi hele populasjonen er truet av gjengroing på grunn av opphørt beite. Jærtistel er europeisk fra Spania til Balkan og har nordgrense i Norge.
Rogaland
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Opphørt (kan inntreffe igjen) Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
    • Lundberg, A. 2010. Handlingsplan for dvergmarikåpe, saronnellik, ekornsvingel, islandsgrønkurle, jærflangre, jærtistel og skredmjelt i Noreg. Direktoratet for naturforvaltning 65 s.