RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leucanthemum vulgare  Lam.

prestekrage

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Prestekrage Leucanthemum vulgare kan være hjemlig, eller den kan ha kommet inn i Norge med jordbruk, men i så fall lenge før år 1800. Den skal dermed behandles som 'hjemlig'. Arten vurderes som trygg (LC). Den har vært antydet å være i tilbakegang i flere deler av landet, spesielt på Vestlandet. I andre deler av landet er den heller i framgang. Den er f.eks. blitt mer vanlig i fjellbygdene og nordpå de siste tiårene. Dette kan ha sammenheng med klimaendring. Totalt synes ikke arten være i tilbakegang i Norge, og den er fortsatt vanlig over hoveddelen av landet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC