RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gnaphalium uliginosum  L.

åkergråurt

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Åkergråurt Gnaphalium uliginosum vurderes som trygg (LC). Det er mulig at to arter eller underarter er involver. Den svenske rødlista aksepterer ssp. uliginosum og ssp. pilulare som hjemlige for Sverige, og russiske forfattere aksepterer G. pilulare som art. Det norske materialet er ikke undersøkt med tanke på variasjon.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC