RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Erigeron acris droebachiensis  (O.F.Müll.) Arcang.

drøbakbakkestjerne

Vurdert under navnet
Erigeron acer droebachiensis

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
A4(a,c); B2b(ii,iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Drøbakbakkestjerne Erigeron acris ssp. droebachiensis vurderes som nær truet (NT) fordi den har en begrenset utbredelse med tilbakegang. Arten er knyttet til sårbare naturtyper. Planten er knyttet til svaberg og berghyller, ofte på kalkgrunn, og til tørr, åpen mark på veikanter og annen kulturbetinget mark. Drøbakbakkestjerne har et begrenset utbredelsesområde rundt Oslofjorden og Skiensfjorden fra Øf Sarpsborg og Te Kragerø (kanskje AA Risør) nord til Ak Oslo og Bu Ringerike. Den er knyttet til kalken i Oslofeltet og dels til skjellsandbanker i indre Østfold. Den har vært kjent fra 97 lokaliteter eller lokalitetsgrupper, hvorav 56 (58 %) er påvist også etter 1980. Tilbakegangen har vært sterkest på kalkryggene i Oslo-området og Grenland der en lang rekke tidligere forekomster er nedbygd. Prosessen fortsetter. Drøbakbakkestjerne er bare kjent fra Norge og Sverige, i et belte fra Oslo-området til Uppsala-området. Den er en norsk/svensk ansvarsplante.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent