RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cota tinctoria  (L.) J.Gay

gul gåseblom

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Gul gåseblom Cota tinctoria vurderes som fremmed, men etablert før år 1800, og som trygg (LC). I forrige rødliste ble den vurdert som en nyere fremmed art (NA). Under fremmedartsprosjektet i 2012 ble det vist at arten har vært etablert allerede på 1700-tallet, se kriteriedokumentasjon fra fremmedartbasen: Gul gåseblom Cota tinctoria er trolig innført med grasfrø, men var etablert allerede på 1700-tallet (se f.eks. Gunnerus 1776 for NT Verdal, Wilse 1779 for Øf Spydeberg). Blytt (1861: 585) skriver fra midten av 1800-tallet: "Paa Silurformationen ved Christiania gjør den Indtryk af at være vild eller er ialtfald fuldstændig naturaliseret; paa de fleste ... Steder (og muligvis paa alle) synes den at være indført ved Græsfrø eller paa anden Maade, da den dels forekommer ved Jernbanerne, dels paa kunstige Enge".
Tidligere vurdering (2010)
NA
  • Publikasjoner

    • Gederaas L, Moen TL, Skjelseth S & Larsen L-K (red) 2012. Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim