RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Selinum carvifolia  (L.) L.

krusfrø

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
A4(a,c); B2b(ii,iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Krusfrø Selinum carvifolia vurderes som nær truet (NT) på grunn av pågående tilbakegang, noe begrenset forekomstareal og tilknytning til utsatte naturtyper. Arten er knyttet til fuktige beiteenger, til dels strandenger, som i stor grad forsvinner på grunn av gjengroing etter opphør av beite. Den er også utsatt for oppdyrking og nedbygging. Den er begrenset til søndre Østlandet fra Oslo-området sør til søndre Østfold og søndre Telemark (Fægri & Danielsen 1996). Innen dette området har den vært hyppig. Funnfrekvensen etter 1995 (21,4 %, mot normalt 18,4 %) tyder ikke på noen tilbakegang, men den relativt høge funnfrekvensen skyldes i stor grad én fokusert innsamler. En lang rekke kjente forekomster er forsvunnet, og de nye som er funnet er trolig gamle, tidligere ikke oppdagete forekomster. Krusfrø har en forholdsvis stor utbredelse i Europa og inn i Vest-Sibir, med tyngdepunkt på Mellom- og Øst-Europa. De norske forekomstene er en del av nordgrensa.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Fjæresonesystemer
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Kun historisk Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.