RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Conopodium majus  (Gouan) Loret

jordnøtt

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Jordnøtt Conopodium majus vurderes foreløpig som trygg (LC). Arten vokser i eng og beitemark, særlig i lyngheiregionen, og vi antar at det er en viss tilbakegang. Vi kan imidlertid ikke dokumentere at tilbakegangen er så rask at den kvalifiserer som nær truet (NT). Arten er sterkt kystbundet med en (i hvert fall tidligere kjent) utbredelse fra AA Arendal til ST Ørland og med noe isolerte forekomster i No Vega og Rødøy (Fægri 1960, Lid & Lid 2005). Sammenlikner man omfanget av registreringer i Artskart i de to periodene 1950-1980 og 1980-2010, kan det tyde på at arten nærmer seg kategorien nær truet (NT).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
    • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.