RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carum carvi  L.

karve

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Karve Carum carvi er trolig kommet med tidlig jordbruk, godt før år 1800. Den er vanlig over store deler av landet og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC