RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Poa arctica  R.Br.

jervrapp

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Jervrapp Poa arctica vurderes som sin mest utbredte underart i Norge, matterapp ssp. arctica, som foreløpig trygg (LC). For den andre underarten, tuerapp ssp. caespitans, se separat vurdering. Fem eller seks raser (underarter eller varieteter) av jervrapp har vært angitt for Norge (Nannfeldt 1940, Hylander 1955, Gjærevoll 1990). Det sørnorske materialet er delt på underartene eller varietetene oppdalsrapp elongata og sunndalsrapp depauperata, begge begrenset til (endemiske for) sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. I det nordnorske materialet er tre raser formelt skilt ut, storfjordrapp microglumis, tromsørapp tromsensis og tuerapp caespitans, alle tre med ørsmå utbredelser i Troms, og en til er antydet ved navnsetting av Nannfeldt i herbariet på materiale fra Øst-Finnmark, men ikke publisert (wahlenbergii). Disse 3-4 nordnorske rasene utgjør imidlertid bare små, morfologisk avvikende delpopulasjoner innen en stor, nokså sammenhengende utbredelse av P. arctica i Nord-Skandinavia; stordelen er ikke forsøkt ført til raser. Med unntak for ssp. caespitans er disse rasene nokså lokale og samsvarer ikke i rang med underarter ellers i denne vidt utbredte (sirkumpolare) arten. De har derfor etter vår mening for låg rang til å fortjene vurdering for norsk rødliste. Taxonene microglumis og tromsensis ble begge inkludert i 1998-rødlista med kategorien sjelden (R). Arten som sådan er til dels mellomalpin og kan være i tilbakegang på grunn av temperaturøkning og uttørking av fuktig mark i høgfjellet. Den kan komme til å bli revurdert som nær truet eller sårbar i framtida. Arten Poa arctica er meget vidt utbredt arktisk-alpin sirkumpolær, der ssp. caespitans er amfi-atlantisk (Nord-Europa, Grønland, Nordøst-Canada) mens ssp. arctica finnes fra Nord-Europa østover gjennom Eurasia og til Nordvest-Canada, se Elven et al. (2011).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Nannfeldt, J.A. 1940. On the polymorphy of Poa arctica R.Br. with special reference to its Scandinavian forms. Symb. Bot. Upsal. 4, 4: 1-86
    • Hylander, N. 1955. Nordisk kärlväxtflora I Almqvist & Wiksell, Stockholm 392 s.
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/