RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phippsia algida  (Sol.) R.Br.

snøgras

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
A4(a,b,c)
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Snøgras Phippsia algida vurderes som sårbar (VU) på grunn av forholdsvis sterk observert tilbakegang, og tilbakegangen antas å fortsette. Arten er knyttet til sent utsmeltete, overrislete snøleier på middelsrik og baserik berggrunn. Den er fortsatt vidt utbredt i de høgere delene av fjellkjeda i både Sør- og Nord-Norge, men med et gap i midten som stadig øker i bredde. Disse snøleiene har gått sterkt tilbake de siste 60-70 år på grunn av klimaendring. Arten er forsvunnet fra mange østlige og sørlige fjellstrøk, men har fortsatt livskraftige populasjoner i særlig høge fjell. Utbredelsesområdet innskrenkes dermed ved at de mer marginale forekomstene forsvinner; arten er f.eks. ikke funnet i Agder eller Rogaland etter 1970. Funnfrekvensen etter 1995 er på 10,1 % (mot normalt 18,4 %), til tross for målrettet ettersøking av Phippsia (av Leif Galten). Nye funn i Midt-Norge og tilstand beskrives av Galten (2003, 2004, 2012). Arten er, på grunn av Galtens undersøkelser, funnet på nesten tre ganger så mange lokaliteter mellom 2000 og 2011 som mellom 1990 og 1999. Slekta og norsk forekomst omtales av Elven (1986) og Elven et al. (2011). Snøgras er arktisk sirkumpolar med noen få forekomster i tempererte fjellstrøk, f.eks. i Skandinavia og på Island.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Aust-Agder
mulig
Rogaland
mulig
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Endringer i nedbørsmengde
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Galten, L. 2002. Snøgras Phippsia i Forollhogna nasjonalpark. Orebladet. 2002-2: 4-8
  • Galten, L. 2004. Nye funn av snøgras Phippsia R. Br. i Forollhogna nasjonalpark. Blyttia. 62: 73-78
  • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/
  • Elven, R. 1986. Kommentar til snøgras-slekta (Phippsia) og nyfunn av sprikesnøgras (Phippsia concinna). Blyttia 44: 126-133
  • Galten,. L. 2012. Snøgras-slekta Phippsia i østlige Midt-Norge - status per 2011. Blyttia 70: 173-203