RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Elymus mutabilis  (Drobow) Tzvelev

finnmarkskveke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Finnmarkskveke Elymus mutabilis vurderes som trygg (LC). Den har to hovedtyper av voksesteder, i høgstaudesamfunn, urer og grasbakker i fjellskog og lågfjell fra Nordland til Vest-Finnmark, og i flommark og nærområder fra Tr Målselv til Øst-Finnmark, især langs Reisaelva (Tr Nordreisa), Alta-Kautokeino-elva (Fi Alta, Kautokeino), Tana (Fi Karasjok, Tana) og Pasvikelva (Fi Sør-Varanger). Arten omtales med kart hos Elven et al. (2013). Mange forekomster er tapt ved vassdragsreguleringer og flomforbygninger langs vassdragene, men reguleringene er nå så langt tilbake i tid at de er utafor vurderingsperioden. Vi regner derfor ikke med noen sterk, pågående tilbakegang for arten. Finnmarkskveke er en eurasiatisk fjellplante, og elvekant-forekomstene i Fennoskandia er et unntak i global sammenheng.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim