RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Elymus caninus muticus  (Holmb.) Karlsson

småhundekveke

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
160 km²
Mørketall
1,3
Beregnet areal
208
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Småhundekveke Elymus caninus var. muticus vurderes som nær truet (NT) på grunn av et begrenset antall forekomster i kombinasjon med tilbakegang i plantens naturtyper. Den er en spesialist i flomsone-eng, -kratt og -skog langs to vassdrag i Norge: langs Glåma fra Hanestad i He Rendalen nedstrøms til Øyeren i Ak Sørum og Enebakk, og langs Tana i Fi Karasjok og Tana (og Finland: Inarin Lappi). Disse flommarkene har vært utsatt for drenering, oppdyrking og alle aktiviteter som påvirker elveløpet (forbygning, kanalisering, oppdemming). En rekke forekomster er trolig gått tapt før de ble funnet; planten har fått oppmerksomhet først fra 1980-tallet. Vi har ikke trukket inn fragmentering i vurderingen fordi planten bare er kjent fra to vassdrag. Hvis vi ser på skandinavisk utbredelse, er utbredelsen sterkt fragmentert (seks adskilte vassdrag). De fleste botanikere har regnet den som en ubetydelig, snerpløs variant av hundekveke. Det som taler mot denne tolkningen er at den har flere andre morfologiske skillekarakterer, sin egen, begrensete og fragmenterte utbredelse (i tillegg til Glåma og Tana er den bare kjent fra tre elver i Sverige: Klarälven i Värmland og Dyltaån og Järleån i Västmanland), sin egen økologiske begrensning, og i hvert fall ved Tana synes mellomformer mellom var. mutica og var. canina (hovedrasen) være pollensterile. Dette tyder på at det er genetiske forskjeller som kunne underbygge høgere rang enn varietet. Det er gjort en begrenset genetisk undersøkelse (B. Salomon pers. medd, se også Salomon 2005), uten at større genetiske ulikheter er funnet. Planten er bare kjent fra Skandinavia og omtales med kart hos Elven et al. (2013).
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
  • Flomsone
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
    • Salomon, B. 2005. Deviating variants of Elymus caninus (Poaceae) in NW Europe. Willdenowia 35: 245-251