I Rødlista 2015 ligger det svært mye informasjon om arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. Her kan du lese mer om aktuelle tema som vi vet opptar mange. Vi håper også at informasjonen kan bidra til å forklare noe av kompleksiteten i resultatene.

Flere temasaker vil komme etter hvert.  

Rødlista i et europeisk perspektiv

Norsk rødliste for arter 2015 omfatter 4438 arter, hvorav 2355 er truete arter. En stor andel av disse artene finnes i Sørøst-Norge og mange er knyttet til edellauvskog og kulturmark. Ser man derimot på artene hvor en større andel av europeisk bestand befinner seg i Norge, endrer bildet seg. 

Klimaendringer og fremmede arter øker i betydning

Arealendringer er fortsatt den faktoren som påvirker flest truete arter. Samtidig er klimaendringer og spredning av fremmede arter påvirkningsfaktorer som får stadig større betydning for at arter havner på Rødlista.

Utdødde arter i Norge

Av artene som er vurdert i 2015 er 114 arter antatt å ha dødd ut fra Norge siden år 1800, og plassert i rødlistekategorien regionalt utdødd. Seks nye arter er kommet til, og i tillegg regnes tre nye underarter/varieteter av karplanter som utdødd. Biller er den artsgruppen med flest utdødde arter i Norge.

Mange pollinerende insekter på Rødlista

Det er en høy andel truete arter blant pollinerende insekter generelt, særlig blant bier og humler. Fra 2010 til 2015 har flere arter endret rødlistekategori. Elleve humler og bier som var rødlistet i 2010 er nå vurdert å være livskraftige, og er ute av Rødlista. Ti andre arter har fått en strengere vurdering, og skogpanserbie er vurdert å være regionalt utdødd i Norge. Endringene skyldes i første rekke ny kunnskap om artene, og er bare unntaksvis en effekt av reelle populasjonsendringer. Dette viser betydningen av mer kunnskap for å få presise vurderinger. 

Status for truete arter i skog

Norsk rødliste for arter 2015 viser at 48 % av de truete artene lever i skog, og at det har vært en reell nedgang i andel truete arter i skog. Dette skyldes blant annet mer kunnskap om artene, og en økning i mengden død ved. 

Hvorfor er rype og hare på Rødlista?

En rødliste er et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfold. Den indentifiserer arter som har en uheldig bestandssituasjon - enten på grunn av at bestandene er svært små, eller er i nedgang. Det betyr at også tallrike arter som har hatt en betydelig reduksjon i bestandene kan havne på Rødlista.

Truer ulven artsmangfoldet?

Av de 2355 truede artene i Norge, er 685 negativt påvirket av at beite og slått er opphørt eller redusert. En bør likevel være svært varsom med å konkludere med at ulven er årsaken til at disse artene er truet.

Siden siteres som

Henriksen S og Hilmo O (2015) Tema. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Tema>. Nedlastet <dag/måned/år>.

Les mer

Klikk i venstremenyen for å lese temasakene.