Et av forvaltningsmålene i naturmangfoldloven er at artene skal forekomme i levedyktige bestander på lang sikt. En rødliste kan gi svar på hvilke arter som ikke tilfredsstiller dette forvaltningsmålet. Men kan andre mål som minste levedyktige bestand gi et bedre svar på hva som kreves for å oppnå forvaltningsmålet?

I Rødlista benyttes kategorien livskraftig LC for arter som har liten eller ingen risiko for å dø ut hvis de rådende forhold vedvarer. En annen måte for å vurdere om en art har levedyktig bestand, er å beregne minste levedyktige bestand (MVP minimum viable population). MVP kan uttrykkes som den minste populasjonsstørrelsen som gir mindre enn 5 % sannsynlighet for utdøing på 100 år. LC og MVP er med andre ord to beslektede, men likevel ulike konsept.

Hva betyr livskraftig?

Arter som har liten eller ingen risiko for å dø ut hvis de rådende forhold vedvarer plasseres i kategorien livskraftig LC. Hva kreves for at en art skal gå ut av Rødlista og vurderes som livskraftig? Det finnes ikke ett enkelt bestandstall som gir svar på dette, fordi reduksjon i populasjonen oftere er årsak til rødlisting enn størrelsen på populasjonen som sådan. Hvis reduksjonen opphører eller avtar til mindre enn 10 % i løpet av tre generasjoner (minimum 10 år), men antallet reproduksjonsdyktige individ fortsatt er mer enn 2000, kan arten bli vurdert som livskraftig.

Arter på Rødlista som per i dag ikke er i tilbakegang, kan bli vurdert som livskraftig når antall reproduksjonsdyktige individer overstiger 2000. Arten oppfyller da ikke lenger kravet for rødlisting etter D1-kriteriet. En art som ikke er i nedgang kan derimot bli rødlistet selv om antall individer overstiger 2000 hvis leveområdene er enten kraftig fragmenterte eller relativt små, samtidig som en kjent trussel raskt kan påvirke alle individene i populasjonen.

Fordi populasjonene i Norge ofte er sammenhengende med populasjonene i våre naboland (både på land og i havet), kan innvandring redusere artenes risiko for å dø ut fra Norge. En art som ikke er i tilbakegang og hvor det samtidig foregår betydelig innvandring fra naboregioner, kan derfor vurderes som livskraftig selv om antall individ er lavere enn 2000 individ. Dette kalles nedgradering av kategori.

Hva er minste levedyktige bestand MVP?

Minste levedyktige bestand MVP er et begrep, som i motsetning til Rødlistas definisjon av livskraftig, kan gi et entydig forvaltningsmål. MVP defineres som den minste populasjonsstørrelsen en art kan ha for å overleve i vill tilstand og hvor det er liten sannsynlighet for utdøing som følge av naturskapte katastrofer og tilfeldige hendelser, naturlig variasjon i miljø, demografi eller genetikk. Variasjon i demografi måles i hovedsak som endring i overlevelse eller reproduksjon. MVP kan sammenlignes med avsatsen i skihopp. Hvilken avsats må bommen plasseres på for at hopperen i 95 av 100 forsøk skal hoppe minst 100 meter? Hvilken avsats det er kan beregnes og uttrykkes som ett konkret tall. Minste levedyktige populasjon beregnes vanligvis ut fra en sannsynlighet for utdøing på 5-10 % kommende 100 til 1000 år. Modellene som benyttes for å beregne MVP tar ofte mange forbehold som ikke nødvendigvis er realistiske (f.eks. ingen endring i miljøet, kun naturlig variasjon etc.).  

Det finnes mange ulike modeller som vil kunne gi ulike resultat. Hvilke data som inngår i MVP-analysen påvirker også resultatene. Det ble nylig utarbeidet MVP (den minste populasjonsstørrelsen med mindre enn 10 % sannsynlighet for utdøing på 100 år) for gaupe, bjørn og jerv i Sverige (Nilsson 2013). Estimatene varierte kraftig avhengig av hvilke forutsetninger som ble lagt til grunn i modellen. Den største forskjellen mellom modellene fikk man for gaupe hvor minste levedyktige bestand var mellom 40 og mer enn 2000 individ når katastrofer ble inkludert i modellene. Dette illustrerer hvorfor MVP er et verktøy som ikke nødvendigvis er godt egnet for fastsetting av forvaltningsmål for små populasjoner.

Referanser

Nilsson T (2013) Population viability analyses of the Scandinavian populations of bear (Ursus arctos), lynx (Lynx lynx) and wolverine (Gulo gulo). Swedish Enviornmental Protection Agency Report 6549

Puranen-Li H, Sollevi C, Sjögren-Gulve P (2014) Complementary analyses of genetic Minimum Viable Population size of Scandinavian brown bears (Ursus arctos). Swedish Environmental Protection Agency 

Siden siteres som

Henriksen S & Hilmo O (2015) Hva betyr livskraftig og hva er minste levedyktige bestand? Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/HvaBetyrLivskraftig>. Nedlastet <dag/måned/år>.