Norsk raudliste for artar 2015 omfattar 4438 artar, og av dei er 2355 truga artar. Ein stor del av desse artane finst i Søraust-Noreg og mange er knytte til edellauvskog og kulturmark. Ser ein derimot på artane der ein større del av europeisk bestand finst i Noreg, endrar biletet seg.

Identifisering av risikoen for at artar skal døy ut blir ofte betrakta som eit viktig fyrste skritt for fastsetjing av forvaltingsprioritet, men raudlistekategori er berre ein av fleire faktorar som kan leggjast til grunn. Eit anna grunnlag for forvaltingsprioritering er kor stor del av den europeiske bestanden vi har i Noreg. Slik informasjon finst for 9234 artar, deriblant for nesten alle dei truga artane (94 %). Det vil seie artar i kategoriane kritisk truga CR, sterkt truga EN og sårbar VU.

For 749 artar, av dei 148 truga, er det antatt at bestanden i fastlands-Noreg utgjer 25 % eller meir av den europeiske bestanden. Desse artane blir omtalte av norske styresmakter som «ansvarsartar». For dei 221 artane på Svalbard som vi har slik kunnskap om, er det tilsvarande talet 79 artar totalt, og av dei er 15 truga artar.

I tillegg har vi høvesvis 95 og 21 underartar eller varietetar av karplanter i Fastlands-Noreg og på Svalbard, der vi har ein stor del av den europeiske bestanden.

Flest karplanter

Det er i artsgruppa karplanter vi finn flest truga artar der Noreg har 25 % eller meir av europeisk bestand (44 artar). Andre artsgrupper der vi har eit betydelig tal slike artar er: lav (27 artar), mosar (22 artar), tovenger (17 artar) og soppar (16 artar).

Det er også blant karplantene vi finn flest livskraftige artar i denne gruppa (149 artar). Det er også mange artar av mosar (103) og tovenger (86) i kategorien livskraftig der Noreg har ein stor del av den europeiske bestanden.

Naturtypar

Skog er den naturtypen som har flest truga artar der 25 % eller meir av den europeiske bestanden finst i Noreg (61 artar). Fordi det er mange truga artar i skog, utgjer denne gruppa likevel berre 5 % av alle truga artar i skog. Heile 44 % (39 artar) av dei truga artane i fjellet er antatte å vere slike artar. Dei tilsvarande tala for saltvatnsystem er 24 %, flaumsone 12 %, våtmark 8 %, berg, ur og grunnlendt mark 7 %. I dei andre hovudhabitata utgjer desse artane 3 % eller mindre av dei truga artane.

Flest langs kysten og i nord

Høgast tal truga artar finst i dei sør-austlege fylka. Ser vi derimot på dei truga artane der vi har meir enn 25 prosent av den europeiske bestanden i Noreg, er talet høgast i Hedmark (32 artar), Oppland (48 artar), Buskerud (31 artar), Sør-Trøndelag (50 artar), Nord-Trøndelag (29 artar), Nordland (36 artar), Troms (45 artar) og Finnmark (45 artar). Dette har samanheng med kvar det finst store areal av naturtypane som desse artane lever i.

Bidreg til eit mer nyansert bilete

Desse resultata bidreg til eit meir nyansert bilete av kva som kjenneteiknar utbreiinga av truga artar. Fylka langs Oslofjorden har få artar der bestanden i Noreg utgjer meir enn 25 % av den europeiske populasjonen. Dette endrar derimot ikkje på konklusjonen om at områda langs Oslofjorden i norsk samanheng huser eit svært stort biologisk mangfald. Det er i Oslo og Akershus vi finn flest truga artar, totalt 872 artar.

Artar der 25 % eller meir av europeisk bestand finst i Noreg

Teksten over omhandlar berre artar vurderte i 2015, mens tabellen under óg inneheld artar som sist blei vurderte i 2010.

Taxon Artsgruppe Vitenskapelig navn Kategori År vurdert Hovedhabitat
Andromedasjøstjerne Psilaster andromeda (J.Müller & Troschel, 1842)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Psilaster andromeda LC 2010
Muddersjøstjerne Ctenodiscus crispatus (Bruzelius, 1805)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ctenodiscus crispatus LC 2010
Solaster glacialis Danielssen & Koren, 1881
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Solaster glacialis LC 2010
Sjøkjeks Ceramaster granularis (Retzius, 1783)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ceramaster granularis LC 2010
Smalkorstroll Leptasterias muelleri (M. Sars, 1846)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Leptasterias muelleri LC 2010
Piggsolstjerne Crossaster papposus (L., 1767)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Crossaster papposus LC 2010
Pseudarchaster parelii (Düben & Koren, 1846)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Pseudarchaster parelii LC 2010
Pteraster pulvillus M. Sars, 1861
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Pteraster pulvillus LC 2010
Porania stormi Dons, 1936
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Porania stormi LC 2010
Poraniomorpha hispida (M. Sars, 1872)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Poraniomorpha hispida LC 2010
Choreutinula kulla Fjellberg, 2007
Spretthaler Choreutinula kulla EN 2010 Kyst
Hypogastrura arctandria Fjellberg, 1988
Spretthaler Hypogastrura arctandria LC 2010 Fjæresone
Hypogastrura lapponica (Axelson, 1902)
Spretthaler Hypogastrura lapponica LC 2010
Anurida polaris (Hammer, 1954)
Spretthaler Anurida polaris LC 2010 Is, snø og breforland, Fjell
Anurida alpina Agrell, 1939
Spretthaler Anurida alpina LC 2010 Is, snø og breforland, Fjell
Axenyllodes echinatus Fjellberg, 1988
Spretthaler Axenyllodes echinatus VU 2010 Kyst, Skog
Oligaphorura ursi (Fjellberg, 1984)
Spretthaler Oligaphorura ursi NT 2010 Våtmark, Flomsone, Is, snø og breforland
Uralaphorura schilovi (Martynova, 1976)
Spretthaler Uralaphorura schilovi NT 2010 Fjell
Megaphorura arctica (Tullberg, 1876)
Spretthaler Megaphorura arctica LC 2010
Thalassaphorura duplopunctata (Strenzke, 1954)
Spretthaler Thalassaphorura duplopunctata LC 2010
Chaetophorura arctica (Wahlgren, 1900)
Spretthaler Chaetophorura arctica LC 2010
Chaetophorura bella (Fjellberg, 1988)
Spretthaler Chaetophorura bella LC 2010
Mesaphorura petterdassi (Fjellberg, 1988)
Spretthaler Mesaphorura petterdassi NT 2010 Fjæresone, Kyst
Psammophorura gedanica Thibaud & Weiner, 1994
Spretthaler Psammophorura gedanica VU 2010 Fjæresone, Kyst
Tetracanthella arctica Cassagnau, 1959
Spretthaler Tetracanthella arctica LC 2010
Tetracanthella brachyura Bagnall, 1949
Spretthaler Tetracanthella brachyura LC 2010
Pseudanurophorus psammophilus (Potapov & Stebaeva, 2002)
Spretthaler Pseudanurophorus psammophilus DD 2010 Kyst
Isotomodella pusilla Martynova, 1967
Spretthaler Isotomodella pusilla LC 2010
Anurophorus fulvus Fjellberg, 1988
Spretthaler Anurophorus fulvus LC 2010
Folsomia bisetosa Gisin, 1953
Spretthaler Folsomia bisetosa LC 2010
Folsomia palearctica Potapov & Babebnko, 2000
Spretthaler Folsomia palearctica LC 2010
Folsomia brevicauda Agrell, 1939
Spretthaler Folsomia brevicauda LC 2010
Folsomia agrelli Gisin, 1944
Spretthaler Folsomia agrelli LC 2010
Folsomia thalassophila Bagnall, 1940
Spretthaler Folsomia thalassophila LC 2010
Folsomia microchaeta Agrell, 1939
Spretthaler Folsomia microchaeta NT 2010 Fjell
Archisotoma megalops Bagnall, 1939
Spretthaler Archisotoma megalops LC 2010
Archisotoma theae Fjellberg, 1980
Spretthaler Archisotoma theae LC 2010
Archisotoma quadrioculata Fjellberg, 1988
Spretthaler Archisotoma quadrioculata LC 2010
Cryptopygus clavatus (Schött, 1893)
Spretthaler Cryptopygus clavatus LC 2010
Ballistura borealis (Axelson, 1905)
Spretthaler Ballistura borealis LC 2010
Scutisotoma subarctica (Gisin, 1950)
Spretthaler Scutisotoma subarctica NT 2010 Is, snø og breforland, Fjell
Agrenia riparia Fjellberg, 1986
Spretthaler Agrenia riparia LC 2010
Vertagopus sarekensis (Wahlgren, 1906)
Spretthaler Vertagopus sarekensis LC 2010
Vertagopus arcticus Martynova, 1969
Spretthaler Vertagopus arcticus NT 2010 Fjell
Marisotoma canaliculata Fjellberg, 1997
Spretthaler Marisotoma canaliculata LC 2010
Parisotoma ekmani (Fjellberg, 1977)
Spretthaler Parisotoma ekmani LC 2010
Halisotoma poseidonis Bagnall, 1939
Spretthaler Halisotoma poseidonis LC 2010
Desoria infuscata (Murphy, 1959)
Spretthaler Desoria infuscata LC 2010
Sminthurinus concolor (Meinert, 1896)
Spretthaler Sminthurinus concolor LC 2010
Lofotsjølilje Rhizocrinus lofotensis M. Sars, 1868
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Rhizocrinus lofotensis LC 2010
Bathycrinus carpenterii (Danielssen & Koren, 1877)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Bathycrinus carpenteri LC 2010
Fjørsjølilje Antedon petasus (Düben & Koren, 1846)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Antedon petasus LC 2010
Hathrometra tenella (Retzius, 1783)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Hathrometra sarsi LC 2010
Klubbesekkdyr Distaplia clavata (M. Sars, 1851)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Distaplia clavata LC 2010
Blysekkdyr Distaplia livida (M. Sars, 1851)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Distaplia livida DD 2010
Glassekkdyr Eudistoma vitreum (M. Sars, 1851)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Eudistoma vitreum LC 2010
Amøbesekkdyr Aplidium mutabile (M. Sars, 1851)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Aplidium mutabile LC 2010
Bleiksekkdyr Aplidium pallidum (Verrill, 1871)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Aplidium pallidum LC 2010
Svalbardsekkdyr Aplidium spitzbergense Hartmeyer, 1903
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Aplidium spitzbergense LC 2010
Kjeglesekkdyr Aplidium turbinatum (Savigny, 1816)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Sidnyum turbinatum LC 2010
Skorpesekkdyr Synoicum incrustatum (M. Sars, 1851)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Synoicum incrustatum LC 2010
Lungesekkdyr Synoicum pulmonaria (Ellis & Solander, 1786)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Synoicum pulmonaria LC 2010
Blæresekkdyr Synoicum turgens Phipps, 1774
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Synoicum turgens LC 2010
Kvitsekkdyr Didemnum albidum (Verrill, 1871)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Didemnum albidum LC 2010
Didemnum helgolandicum Michaelsen, 1921
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Didemnum helgolandicum LC 2010
Tromsøsekkdyr Didemnum romssae J .A. Marks, 1996
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Didemnum romssae LC 2010
Svampsekkdyr Diplosoma listerianum (H. Milne-Edwards, 1841)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Diplosoma listerianum LC 2010
Færøysekkdyr Leptoclinides faeroensis Bjerkan, 1905
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Leptoclinides faeroensis LC 2010
Spedsekkdyr Trididemnum tenerum (Verrill, 1871)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Trididemnum tenerum LC 2010
Skrukkesekkdyr Ascidia callosa Stimpson, 1852
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ascidia callosa LC 2010
Skjelsamlarsekkdyr Ascidia conchilega Müller, 1776
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ascidia conchilegia LC 2010
Fallossekkdyr Ascidia mentula O.F. Müller, 1776
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ascidia mentula LC 2010
Skeivsekkdyr Ascidia obliqua Alder, 1863
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ascidia obliqua LC 2010
Plommesekkdyr Ascidia prunum O. F. Müller, 1776
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ascidia prunum LC 2010
Lillasekkdyr Ascidia virginea O. F. Müller, 1776
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ascidia virginea LC 2010
Platesekkdyr Chelyosoma macleayanum Broderip & Sowerby, 1830
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Chelyosoma macleayanum LC 2010
Parallellogramsekkdyr Corella parallelogramma (O. F. Müller, 1776)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Corella parallelogramma LC 2010
Vestlandssekkdyr Tylobranchion nordgaardi Hartmeyer, 1922
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Rhopalaea nordgaardi LC 2010
Raudsekkdyr Styela coriacea (Alder & Hancock, 1848
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Styela coriacea LC 2010
Gelésekkdyr Styela gelatinosa Traustedt, 1886
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Styela gelatinosa LC 2010
Tornsekkdyr Styela rustica (Linnaeus, 1767)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Styela rustica LC 2010
Hardangersekkdyr Styela theeli Ärnbäck-Christie-Linde, 1921
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Styela theeli DD 2010
Potetsekkdyr Dendrodoa aggregata O. F. Müller, 1776
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Dendrodoa aggregata LC 2010
Stikkelsbærsekkdyr Dendrodoa grossularia (van Beneden, 1846)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Dendrodoa grossularia LC 2010
Finnmarkssekkdyr Cnemidocarpa finmarkiensis (Kiær, 1893)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Cnemidocarpa finmarkiensis LC 2010
Mortensensekkdyr Cnemidocarpa mortenseni (Hartmeyer, 1912)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Cnemidocarpa mortenseni LC 2010
Rotsekkdyr Cnemidocarpa rhizopus (Redikorzev, 1907)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Cnemidocarpa rhizopus LC 2010
Rynkesekkdyr Pelonaia corrugata Forbes & Goodsir, 1841
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Pelonaia corrugata LC 2010
Purpurkolonisekkdyr Botrylloides aureus Sars, 1851
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Botrylloides aureum LC 2010
Nordkolonisekkdyr Kukenthalia borealis (Gottschaldt, 1894)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Kukenthalia borealis LC 2010
Kaktussekkdyr Boltenia echinata (Linnaeus, 1767)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Boltenia echinata LC 2010
Pæresjøpung Halocynthia pyriformis Rathke, 1806
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Halocynthia pyriformis LC 2010
Krypsekkdyr Heterostigma reptans Monniot C. & Monniot F., 1963
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Hetrostigma reptans DD 2010
Microcosmus glacialis (M. Sars, 1859)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Microcosmus glacialis LC 2010
Sjakkbrettsekkdyr Pyura tessellata (Forbes, 1848)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Pyura tessellata LC 2010
Sitronsekkdyr Molgula citrina Alder & Hancock, 1848
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Molgula citrina LC 2010
Griffithssekkdyr Molgula griffithsii (MacLeay, 1825)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Molgula griffithsii LC 2010
Bustsekkdyr Molgula herdmani Bjerkan, 1905
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Molgula herdmani LC 2010
Skandinaviasekkdyr Molgula kiaeri Hartmeyer, 1901
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Molgula kiaeri LC 2010
Molgula mira (Ärnbäck-Christie-Linde, 1931)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Molgula mira DD 2010
Sifonsekkdyr Molgula siphonalis M. Sars, 1859
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Molgula siphonalis LC 2010
Sandsekkdyr Eugyra arenosa (Alder & Hancock, 1848)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Eugyra arenosa LC 2010
Klistersekkdyr Eugyra glutinans (Møller, 1842)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Eugyra glutinans LC 2010
Ophiophrixus spinosus (Storm, 1881)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ophiophrixus spinosus DD 2010
Gorgonocephalus caputmedusae (L., 1758)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Gorgonocephalus caputmedusae LC 2010
Gorgonocephalus lamarckii (J. Müller & Troschel, 1842)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Gorgonocephalus lamarckii LC 2010
Ophiactis nidarosiensis Mortensen, 1920
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ophiactis nidarosiensis LC 2010
Amphiura borealis (G. O. Sars, 1872)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Amphiura borealis LC 2010
Amphiura griegi Mortensen, 1920
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Amphiura griegi LC 2010 Marint
Amphiura securigera (Düben & Koren, 1846)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Amphiura securigera LC 2010
Ophiacantha anomala G. O. Sars, 1872
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ophiacantha anomala LC 2010
Ophiacantha spectabilis G. O. Sars, 1872
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ophiacantha spectabilis LC 2010
Ophiura carnea Lütken, 1858
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ophiura carnea LC 2010
Nordleg slangestjerne Ophiura robusta (Ayres, 1852)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ophiura robusta LC 2010
Sarsslangestjerne Ophiura sarsii Lütken, 1855
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Ophiura sarsi LC 2010
Djupvassjømus Brisaster fragilis (Düben & Koren, 1846)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Brisaster fragilis LC 2010
Raud skjelpølse Psolus phantapus (Strussenfelt, 1765)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Psolus phantapus LC 2010
Psolus squamatus (O. F. Müller, 1776)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Psolus squamatus LC 2010
Brunpølse Cucumaria frondosa (Gunnerus, 1767)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Cucumaria frondosa LC 2010
Labidoplax buskii (McIntosh, 1866)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Labidoplax buski LC 2010
Leptosynapta bergensis (Östergren, 1905)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Leptosynapta bergensis LC 2010
Leptosynapta decaria (Östergren, 1905)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Leptosynapta decaria LC 2010
Myriotrochus vitreus (M. Sars, 1866)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Myriotrochus vitreus LC 2010
Xenyllodes psammo Fjellberg, 2009
Spretthaler Xenyllodes psammo VU 2010 Kyst
Halisotoma arenicola Fjellberg, 2009
Spretthaler Halisotoma arenicola LC 2010
Hypogastrura litoralis (Axelson, 1907)
Spretthaler Hypogastrura litoralis DD 2010 Fjæresone, Kyst
Gorgonocephalus eucnemis (J. Müller & Troschel, 1842)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Gorgonocephalus eucnemis LC 2010
Tjuearma sjøpølse Thyonidium drummondi (Thompson, 1840)
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Thyonidium drummondi LC 2010
Hesteskosekkdyr Styela sigma Hartmeyer, 1912
Armfotinger, pigghuder, kappedyr Styela atlantica DD 2010
Protaphorura islandica (Bödvarsson, 1959)
Spretthaler Protaphorura islandica LC 2010
Martynovella nana (Martynova, 1967)
Spretthaler Martynovella nana DD 2010 Skog
Stortare Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie
Alger Laminaria hyperborea LC 2015 Marint
Sukkertare Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders
Alger Saccharina latissima LC 2015 Marint
Polarglattkrans Tolypella canadensis Sawa
Alger Tolypella canadensis NT 2015 Ferskvann
Nordlandsglattkrans Tolypella normaniana (Nordstedt) Nordstedt
Alger Tolypella normaniana VU 2015 Marint
Atheta sundti Strand, 1971
Biller Atheta sundti DD 2015 Kulturmark
Bembidion mckinleyi Fall, 1926
Biller Bembidion mckinleyi NT 2015 Flomsone
Cypha norvegica Ødegaard & Hanssen, 2018
Biller Cypha n.sp. EN 2015 Kulturmark
Fleutiauxellus algidus (J. Sahlberg, 1883)
Biller Fleutiauxellus algidus NT 2015 Fjell
Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840)
Biller Fleutiauxellus maritimus NT 2015 Flomsone
Hypnoidus consobrinus (Mulsant & Guillebeau, 1855)
Biller Hypnoidus consobrinus NT 2015 Flomsone
Meligethes norvegicus Easton, 1959
Biller Meligethes norvegicus EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Neohypdonus arcticus (Candeze, 1860)
Biller Neohypdonus arcticus LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Kulturmark, Sterkt endret mark
Ochthebius lenensis Poppius, 1907
Biller Ochthebius lenensis VU 2015 Fjæresone, Ferskvann
Quedius pseudolimbatus Strand, 1938
Biller Quedius pseudolimbatus NT 2015 Flomsone
Simplocaria elongata J. Sahlberg, 1903
Biller Simplocaria elongata NT 2015 Fjell
Thinobius brundini Scheerpeltz, 1959
Biller Thinobius brundini NT 2015 Flomsone
Thinobius munsteri Scheerpeltz, 1959
Biller Thinobius munsteri NT 2015 Flomsone
Axinulus eumyarius (M. Sars, 1870)
Bløtdyr Axinulus eumyarius LC 2015 Marint
Bathycrinicola curta Warén, 1972)
Bløtdyr Bathycrinicola curta LC 2015 Marint
Buccinum nivale Friele, 1882
Bløtdyr Buccinum nivale LC 2015 Marint
Cima inconspiqua Warén, 1993
Bløtdyr Cima inconspiqua LC 2015 Marint
Colus sabini (Gray, 1824)
Bløtdyr Colus sabini LC 2015
Crinolamia dahli Bouchet & Warén, 1979
Bløtdyr Crinolamia dahli LC 2015
Cuspidaria lamellosa (M. Sars, 1858)
Bløtdyr Cuspidaria lamellosa LC 2015 Marint
Cuspidaria subtorta (G. O. Sars, 1878)
Bløtdyr Cuspidaria subtorta LC 2015 Marint
Dacrydium vitreum (Holbøll in Møller, 1842)
Bløtdyr Dacrydium vitreum LC 2015 Marint
Devonia perrieri (Malard, 1904)
Bløtdyr Devonia perrieri LC 2015 Marint
Slireskjel Ensis siliqua (L., 1758)
Bløtdyr Ensis siliqua LC 2015
Eulimella acicula (Philippi, 1836)
Bløtdyr Eulimella compactilis LC 2015 Marint
Ledella messanensis (Jeffreys, 1870)
Bløtdyr Ledella messanensis LC 2015 Marint
Lyonsia arenosa (Møller, 1842)
Bløtdyr Lyonsia arenosa LC 2015 Marint
Elvemusling Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Bløtdyr Margaritifera margaritifera VU 2015 Ferskvann
Melanella laurae Friele, 1886)
Bløtdyr Melanella laurae DD 2015 Marint
Melanella turrita Bouchet & Warén, 1986
Bløtdyr Melanella turrita DD 2015 Marint
Pododesmus squama (Gmelin, 1791)
Bløtdyr Monia squama LC 2015 Marint
Stripeskjel Musculus discors (L., 1767)
Bløtdyr Musculus laevigatus LC 2015 Marint
Odostomia turgida G. O. Sars, 1878
Bløtdyr Odostomia turgida DD 2015 Marint
Ondina coarctata (G. O. Sars, 1878)
Bløtdyr Ondina coarctata DD 2015 Marint
Spisula elliptica (Brown, 1827)
Bløtdyr Spisula elliptica LC 2015
Thracia gracilis Jeffreys, 1865
Bløtdyr Thracia gracilis LC 2015 Marint
Thracia myopsis (Møller, 1842)
Bløtdyr Thracia myopsis LC 2015
Aegires incisus (G.O. Sars, 1872)
Bløtdyr Triopella incisa LC 2015 Marint
Tritonia griegi Odhner, 1922
Bløtdyr Tritonia griegi LC 2015 Marint
Dovreknøttsnigel Vertigo parcedentata (A. Braun, 1847)
Bløtdyr Vertigo parcedentata DD 2015 Våtmark
Lappknøttsnigel Vertigo ultimathule von Proschwitz, 2007
Bløtdyr Vertigo ultimathule DD 2015 Skog
Xylodiscula planata Høisæter & Johannessen, 2001
Bløtdyr Xylodiscula planata DD 2015 Marint
Spegelskjel Yoldia amygdalea Valenciennes, 1846
Bløtdyr Yoldia amygdalea VU 2015 Marint
Yoldia hyperborea Torell, 1859
Bløtdyr Yoldia hyperborea LC 2015 Marint
Yoldiella frigida (Torell, 1859)
Bløtdyr Yoldiella frigida LC 2015 Marint
Yoldiella intermedia (M. Sars, 1865)
Bløtdyr Yoldiella intermedia LC 2015 Marint
Yoldiella lenticula (Møller, 1842)
Bløtdyr Yoldiella lenticula LC 2015 Marint
Yoldiella propinqua (Leche, 1878)
Bløtdyr Yoldiella propinqua LC 2015 Marint
Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)
Vårfluer Holocentropus varangensis DD 2015 Ferskvann
Nemoura arctica Esben-Petersen, 1910
Steinfluer Nemoura arctica LC 2015
Nemoura viki Lillehammer, 1972
Steinfluer Nemoura viki LC 2015
Fjellmetallibelle Somatochlora alpestris (Sèlys, 1840)
Øyenstikkere Somatochlora alpestris LC 2015
Pardosa lasciva L. Koch, 1879
Edderkoppdyr Pardosa lasciva NT 2015 Skog
Pardosa trailli (O. Pickard-Cambridge, 1873)
Edderkoppdyr Pardosa trailli LC 2015
Scotinotylus clavatus (Schenkel, 1927)
Edderkoppdyr Scotinotylus clavatus LC 2015 Fjell
Bergmosskorpion Syarinus strandi (Ellingsen, 1901)
Edderkoppdyr Syarinus strandi NT 2015 Skog
Thanatus arcticus Thorell, 1872
Edderkoppdyr Thanatus arcticus LC 2015 Fjell, Skog
Typhochrestus sylviae Hauge, 1968
Edderkoppdyr Typhochrestus sylviae DD 2015 Skog
Kloskate Amblyraja radiata (Donovan, 1808)
Fisker Amblyraja radiata LC 2015 Marint
Havsil Ammodytes marinus Raitt, 1934
Fisker Ammodytes marinus LC 2015 Marint
Vassild Argentina silus (Ascanius, 1775)
Fisker Argentina silus LC 2015 Marint
Brosme Brosme brosme (Ascanius, 1772)
Fisker Brosme brosme LC 2015 Marint
Hornkvabbe Chirolophis ascanii (Walbaum, 1792)
Fisker Chirolophis ascanii LC 2015 Marint
Sild Clupea harengus Linnaeus, 1758
Fisker Clupea harengus LC 2015 Marint
Alaskatorsk Gadus chalcogrammus Pallas, 1814
Fisker Gadus chalcogrammus DD 2015 Marint
Torsk Gadus morhua Linnaeus, 1758
Fisker Gadus morhua LC 2015 Marint
Kveite Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758)
Fisker Hippoglossus hippoglossus LC 2015 Marint
Kystringbuk Liparis montagui (Donovan, 1804)
Fisker Liparis montagui LC 2015 Marint
Sørleg ålebrosme Lycenchelys sarsii (Collett, 1871)
Fisker Lycenchelys sarsii LC 2015 Marint
Vanleg ålebrosme Lycodes gracilis Sars, 1867
Fisker Lycodes gracilis LC 2015 Marint
Isgalt Macrourus berglax Lacepède, 1801
Fisker Macrourus berglax LC 2015 Marint
Lodde Mallotus villosus (Müller, 1776)
Fisker Mallotus villosus LC 2015 Marint
Piggulke Micrenophrys lilljeborgii (Collett, 1875)
Fisker Micrenophrys lilljeborgii LC 2015 Marint
Kolmule Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Fisker Micromesistius poutassou LC 2015 Marint
Lange Molva molva (Linnaeus, 1758)
Fisker Molva molva LC 2015 Marint
Tangsprell Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758)
Fisker Pholis gunnellus LC 2015 Marint
Småvar Phrynorhombus norvegicus (Günther, 1862)
Fisker Phrynorhombus norvegicus LC 2015 Marint
Lyr Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)
Fisker Pollachius pollachius LC 2015 Marint
Sei Pollachius virens (Linnaeus, 1758)
Fisker Pollachius virens LC 2015 Marint
Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792)
Fisker Reinhardtius hippoglossoides LC 2015 Marint
Laks Salmo salar Linnaeus, 1758
Fisker Salmo salar LC 2015 Ferskvann, Marint
Makrell Scomber scombrus Linnaeus, 1758
Fisker Scomber scombrus LC 2015 Marint
Snabeluer Sebastes mentella Travin, 1951
Fisker Sebastes mentella LC 2015 Marint
Vanleg uer Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772)
Fisker Sebastes norvegicus EN 2015 Marint
Lusuer Sebastes viviparus Krøyer, 1845
Fisker Sebastes viviparus LC 2015 Marint
Pigghå Squalus acanthias Linnaeus, 1758
Fisker Squalus acanthias EN 2015 Marint
Augepål Trisopterus esmarkii (Nilsson, 1855)
Fisker Trisopterus esmarkii LC 2015 Marint
Ringgås Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Fugler Branta bernicla NT 2015 Fjell
Polarsymjesnipe Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)
Fugler Phalaropus fulicarius LC 2015 Fjell
Praktærfugl Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Fugler Somateria spectabilis NT 2015 Marint, Fjæresone, Fjell
Sabinemåse Xema sabini (Sabine, 1819)
Fugler Xema sabini VUº 2015 Marint, Fjæresone, Fjell
Lappiplerke Anthus cervinus (Pallas, 1811)
Fugler Anthus cervinus LC 2015 Fjell, Kyst
Skjerpiplerke Anthus petrosus (Montagu, 1798)
Fugler Anthus petrosus LC 2015 Fjæresone, Kyst
Heipiplerke Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Fugler Anthus pratensis LC 2015 Fjell, Kulturmark, Kyst
Steinvendar Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
Fugler Arenaria interpres LC 2015 Fjæresone, Kyst
Jordugle Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Fugler Asio flammeus LC 2015 Fjell, Våtmark
Fjellvåk Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Fugler Buteo lagopus LC 2015 Skog, Fjell
Lappsporv Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)
Fugler Calcarius lapponicus VU 2015 Fjell
Dvergsnipe Calidris minuta (Leisler, 1812)
Fugler Calidris minuta LCº 2015 Fjell
Temmincksnipe Calidris temminckii (Leisler, 1812)
Fugler Calidris temminckii LC 2015
Gråsisik Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)
Fugler Carduelis flammea LC 2015 Fjell, Skog
Bergirisk Linaria flavirostris (del Hoyo and Collar 2016)
Fugler Carduelis flavirostris NT 2015 Kyst, Berg, ur og grunnlendt mark
Polarsisik Acanthis hornemanni (Holboell, 1843)
Fugler Carduelis hornemanni LC 2015 Fjell, Skog
Boltit Charadrius morinellus Linnaeus, 1758
Fugler Charadrius morinellus LC 2015
Dvergfalk Falco columbarius Linnaeus, 1758
Fugler Falco columbarius LC 2015 Skog, Kulturmark, Våtmark
Jaktfalk Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Fugler Falco rusticolus NT 2015 Fjell
Lunde Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)
Fugler Fratercula arctica VU 2015 Marint, Kyst
Bjørkefink Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Fugler Fringilla montifringilla LC 2015 Skog
Dobbeltbekkasin Gallinago media (Latham, 1787)
Fugler Gallinago media NT 2015 Våtmark, Fjell
Gulnebblom Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859)
Fugler Gavia adamsii NT 2015 Marint
Havørn Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Fugler Haliaeetus albicilla LC 2015 Fjæresone, Kyst, Marint
Lirype Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
Fugler Lagopus lagopus NT 2015 Fjell, Skog
Fjellrype Lagopus muta (Montin, 1781)
Fugler Lagopus muta NT 2015 Fjell
Svartbak Larus marinus Linnaeus, 1758
Fugler Larus marinus LC 2015
Lappspove Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Fugler Limosa lapponica LC 2015 Våtmark
Furukrossnebb Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793
Fugler Loxia pytyopsittacus LC 2015 Skog
Blåstrupe Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Fugler Luscinia svecica NT 2015 Fjell
Konglebit Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
Fugler Pinicola enucleator LCº 2015 Skog
Lappmeis Poecile cinctus (Boddaert, 1783)
Fugler Poecile cinctus LC 2015 Skog
Stellerand Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
Fugler Polysticta stelleri VU 2015 Marint
Gråtrast Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Fugler Turdus pilaris LC 2015 Skog, Kulturmark
Tyrihjelm Aconitum septentrionale Koelle
Karplanter Aconitum septentrionale LC 2015
Fjellkvein Agrostis mertensii Trin.
Karplanter Agrostis mertensii LC 2015
Tromsmarikåpe Alchemilla borealis Sam. ex Juz.
Karplanter Alchemilla borealis LC 2015
Nyremarikåpe Alchemilla murbeckiana Buser
Karplanter Alchemilla murbeckiana LC 2015
Norsk marikåpe Alchemilla norvegica Sam. ined.
Karplanter Alchemilla norvegica LC 2015
Oljemarikåpe Alchemilla oleosa Sam. ined.
Karplanter Alchemilla oleosa NT 2015 Skog, Fjell
Sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa Ericsson
Karplanter Alchemilla semidivisa VU 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Skarmarikåpe Alchemilla wichurae (Buser) Stefansson
Karplanter Alchemilla wichurae LC 2015
Allium schoenoprasum subsp. boreale Elven ined.
Karplanter Allium schoenoprasum boreale LC 2015
Kolagråor Alnus incana subsp. kolaënsis (N.I.Orlova) Á.Löve & D.Löve
Karplanter Alnus incana kolaënsis LC 2015
Finnmarksreverumpe Alopecurus pratensis subsp. alpestris (Wahlenb.) Selander
Karplanter Alopecurus pratensis alpestris NT 2015 Våtmark, Fjell
Vossakvann Angelica archangelica var. maiorum Fægri
Karplanter Angelica archangelica maiorum CR 2015 Kulturmark
Fjellkattefot Antennaria alpina (L.) Gaertn.
Karplanter Antennaria alpina LC 2015
Lappkattefot Antennaria lapponica Selander
Karplanter Antennaria lapponica VU 2015 Fjell
Gaissakattefot Antennaria nordhageniana Rune & Rønning
Karplanter Antennaria nordhageniana EN 2015 Fjell
Grønkattefot Antennaria porsildii E.Ekman
Karplanter Antennaria porsildii VU 2015 Fjell
Sølvkattefot Antennaria villifera Boriss.
Karplanter Antennaria villifera VU 2015 Fjell
Fjellrundskolm Anthyllis vulneraria subsp. lapponica (Hyl.) Jalas
Karplanter Anthyllis vulneraria lapponica LC 2015
Aurskrinneblom Arabidopsis petraea (L.) V.I.Dorof.
Karplanter Arabidopsis petraea LC 2015
Russegras Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb.
Karplanter Arctagrostis latifolia NT 2015 Våtmark
Rypebær Arctous alpina (L.) Nied.
Karplanter Arctous alpinus LC 2015
Dvergarve Arenaria humifusa Wahlenb.
Karplanter Arenaria humifusa EN 2015 Fjell
Skredarve Arenaria norvegica Gunnerus
Karplanter Arenaria norvegica LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Kalkarve Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & O.C.Dahl) Juz. ex Schischk. & Knorring
Karplanter Arenaria pseudofrigida NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Sibirkoll Armeria scabra Pall. ex Roem. & Schult.
Karplanter Armeria scabra LC 2015
Smalsolblom Arnica angustifolia Vahl
Karplanter Arnica angustifolia LC 2015
Fjellsolblom Arnica angustifolia subsp. alpina (L.) I.K.Ferguson
Karplanter Arnica angustifolia alpina LC 2015
Norsk malurt Artemisia norvegica Fr.
Karplanter Artemisia norvegica NT 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Setermjelt Astragalus alpinus L.
Karplanter Astragalus alpinus LC 2015
Fjellmjelt Astragalus alpinus subsp. alpinus
Karplanter Astragalus alpinus alpinus LC 2015
Lappmjelt Astragalus alpinus var. arcticus (Sondèn) Lindm.
Karplanter Astragalus alpinus arcticus LC 2015
Gulmjelt Astragalus frigidus (L.) A.Gray
Karplanter Astragalus frigidus LC 2015
Blåmjelt Astragalus norvegicus Grauer
Karplanter Astragalus norvegicus LC 2015
Småsmelle Atocion rupestre (L.) Oxelman
Karplanter Atocion rupestre LC 2015
Kolamelde Atriplex lapponica Pojark.
Karplanter Atriplex lapponica NT 2015 Fjæresone
Atriplex nudicaulis Boguslaw
Karplanter Atriplex nudicaulis LC 2015
Svarttopp Bartsia alpina L.
Karplanter Bartsia alpina LC 2015
Risbjørk Betula nana L.
Karplanter Betula nana LC 2015
Dvergbjørk Betula nana subsp. nana
Karplanter Betula nana nana LC 2015
Fjellbjørk Betula pubescens subsp. czerepanovii (N.I.Orlova) Hämet-Ahti
Karplanter Betula pubescens tortuosa LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog, Flomsone, Kulturmark, Kyst
Fjellmarinøkkel Botrychium boreale J.Milde
Karplanter Botrychium boreale LC 2015 Kyst, Skog, Fjell, Kulturmark
Braya glabella Richardson
Karplanter Braya glabella EN 2015 Fjell
Purpurkarse Braya purpurascens (R.Br.) Bunge ex Ledeb.
Karplanter Braya glabella purpurascens EN 2015 Fjell
Rosekarse Braya linearis Rouy
Karplanter Braya linearis LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Sterkt endret mark
Nordsjøreddik Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet
Karplanter Cakile maritima integrifolia LC 2015
Ishavsreddik Cakile maritima subsp. islandica (Gand.) Hyl. ex Elven
Karplanter Cakile maritima islandica LC 2015
Polarrøyrkvein Calamagrostis neglecta subsp. groenlandica (Schrank) Matuszk.
Karplanter Calamagrostis neglecta groenlandica LC 2015
Fjellbekkeblom Caltha palustris subsp. radicans (T.F.Forst.) Syme
Karplanter Caltha palustris radicans LC 2015
Polarblåklokke Campanula rotundifolia subsp. gieseckiana (Vest ex Schult.) Witasek
Karplanter Campanula rotundifolia gieseckiana LC 2015
Fjellblåklokke Campanula rotundifolia subsp. groenlandica (Berlin) Á. & D.Löve
Karplanter Campanula rotundifolia groenlandica LC 2015
Høgfjellsklokke Campanula uniflora L.
Karplanter Campanula uniflora LC 2015 Fjell
Høgfjellskarse Cardamine bellidifolia L.
Karplanter Cardamine bellidifolia LC 2015
Polarkarse Cardamine nymanii Gand.
Karplanter Cardamine nymanii LC 2015
Tranestorr Carex adelostoma V.I.Krecz.
Karplanter Carex adelostoma LC 2015
Reinstorr Carex arctogena Harry Sm.
Karplanter Carex arctogena LC 2015 Fjell, Flomsone
Sotstorr Carex atrofusca Schkuhr
Karplanter Carex atrofusca LC 2015
Stivstorr Carex bigelowii Torr. ex Schwein.
Karplanter Carex bigelowii LC 2015
Skaftstivstorr Carex bigelowii subsp. bigelowii
Karplanter Carex bigelowii bigelowii LC 2015
Rabbestivstorr Carex bigelowii subsp. dacica (Heuff.) T.V.Egorova
Karplanter Carex bigelowii dacica LC 2015
Polarhårstorr Carex capillaris subsp. fuscidula (V.I.Krecz. ex T.V.Egorova) Á. & D.Löve
Karplanter Carex capillaris fuscidula LC 2015 Våtmark, Kyst, Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Hovudstorr Carex capitata L.
Karplanter Carex capitata LC 2015
Tundrastorr Carex concolor R.Br.
Karplanter Carex concolor LC 2015
Dubbestorr Carex fuliginosa subsp. misandra (R.Br.) Nyman
Karplanter Carex fuliginosa misandra NT 2015 Våtmark, Fjell
Rabbestorr Carex glacialis Mack.
Karplanter Carex glacialis LC 2015
Grusstorr Carex glareosa Wahlenb.
Karplanter Carex glareosa LC 2015
Huldrestorr Carex heleonastes Ehrh. ex L.f.
Karplanter Carex heleonastes NT 2015 Våtmark
Kluftstorr Carex holostoma Drejer
Karplanter Carex holostoma VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Rypestorr Carex lachenalii Schkuhr
Karplanter Carex lachenalii LC 2015
Blystorr Carex livida (Wahlenb.) Willd.
Karplanter Carex livida LC 2015
Pølstorr Carex mackenziei V.I.Krecz.
Karplanter Carex mackenziei LC 2015
Lemenstorr Carex macloviana d'Urv.
Karplanter Carex macloviana LC 2015
Bogestorr Carex maritima Gunnerus
Karplanter Carex maritima LC 2015
Taigastorr Carex media R.Br.
Karplanter Carex media LC 2015
Skjeggstorr Carex nardina Fr.
Karplanter Carex nardina LC 2015
Vindskjeggstorr Carex nardina subsp. nardina
Karplanter Carex nardina nardina LC 2015
Fjellstorr Carex norvegica Retz.
Karplanter Carex norvegica LC 2015
Havstorr Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb.
Karplanter Carex paleacea LC 2015
Smalstorr Carex parallela (Laest.) Sommerf.
Karplanter Carex parallela NT 2015 Fjell, Våtmark
Evjestorr Carex quasibergrothii Elven ined.
Karplanter Carex quasibergrothii VU 2015 Våtmark
Snipestorr Carex rariflora (Wahlenb.) Sm.
Karplanter Carex rariflora LC 2015
Rundstorr Carex rotundata Wahlenb.
Karplanter Carex rotundata LC 2015
Jøkulstorr Carex rufina Drejer
Karplanter Carex rufina VU 2015 Flomsone, Fjell
Fjørestorr Carex ×salina Wahlenb.
Karplanter Carex salina LC 2015 Fjæresone
Blankstorr Carex saxatilis L.
Karplanter Carex saxatilis LC 2015
Skaftblankstorr Carex saxatilis subsp. laxa (Trautv.) Kalela
Karplanter Carex saxatilis laxa LC 2015 Flomsone, Våtmark
Myrblankstorr Carex saxatilis subsp. saxatilis
Karplanter Carex saxatilis saxatilis LC 2015
Grønlandsstorr Carex scirpoidea Michx.
Karplanter Carex scirpoidea NT 2015 Fjell
Griffelstorr Carex stylosa C.A.Mey.
Karplanter Carex stylosa EN 2015 Skog, Fjell
Carex stylosa var. nigritella (Drejer) Fernald
Karplanter Carex stylosa nigritella EN 2015 Fjell, Skog
Ishavsstorr Carex subspathacea Wormsk.
Karplanter Carex subspathacea LC 2015
Slirestorr Carex vaginata Tausch
Karplanter Carex vaginata LC 2015
Fjellslirestorr Carex vaginata subsp. algida (Turcz. ex V.I.Krecz.) Elven ined.
Karplanter Carex vaginata algida LC 2015
Spraglestorr Carex ×halophila F.Nyl.
Karplanter Carex ×halophila LC 2015
Vierstorr Carex ×grahamii Boott
Karplanter Carex ×stenolepis LC 2015
Kantlyng Cassiope tetragona (L.) D.Don
Karplanter Cassiope tetragona LC 2015 Fjell, Skog
Snauarve Cerastium alpinum subsp. glabratum (Hartm.) Á.Löve & D.Löve
Karplanter Cerastium alpinum glabratum LC 2015
Snøarve Cerastium nigrescens (H.C.Watson) Edmondston ex H.C.Watson
Karplanter Cerastium nigrescens NT 2015 Is, snø og breforland, Fjell
Blyttarve Cerastium ×blyttii Baen.
Karplanter Cerastium ×blyttii CR 2015 Fjell
Fjellkurle Chamorchis alpina (L.) Rich.
Karplanter Chamorchis alpina LC 2015
Huldregras Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.
Karplanter Cinna latifolia NT 2015 Flomsone, Skog
Skogranke Clematis sibirica (L.) Mill.
Karplanter Clematis sibirica NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Kjeldeskjørbuksurt Cochlearia officinalis subsp. integrifolia (Hartm.) Nordal & Stabb.
Karplanter Cochlearia officinalis integrifolia LC 2015
Fjordskjørbuksurt Cochlearia officinalis subsp. norvegica Nordal & Stabb.
Karplanter Cochlearia officinalis norvegica LC 2015
Dvergmispel Cotoneaster scandinavicus B.Hylmö
Karplanter Cotoneaster integerrimus LC 2015
Altaihaukeskjegg Crepis multicaulis Ledeb.
Karplanter Crepis multicaulis VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Kalklok Cystopteris alpina (Lam.) Desv.
Karplanter Cystopteris alpina NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Fjellbunke Deschampsia alpina (L.) Roem. & Schult.
Karplanter Deschampsia alpina LC 2015
Elvebunke Deschampsia cespitosa subsp. glauca (Hartm.) Hartm.
Karplanter Deschampsia cespitosa glauca VU 2015 Flomsone
Fjellpryd Diapensia lapponica L.
Karplanter Diapensia lapponica LC 2015
Finnjamne Diphasiastrum complanatum subsp. montellii (Kukkonen) Kukkonen
Karplanter Diphasiastrum complanatum montellii LC 2015 Fjell, Skog
Gullrublom Draba alpina L.
Karplanter Draba alpina NT 2015 Fjell, Is, snø og breforland
Tinderublom Draba cacuminum E.Ekman
Karplanter Draba cacuminum EN 2015 Is, snø og breforland, Fjell
Nordleg tinderublom Draba cacuminum subsp. angusticarpa Elven & Aarhus
Karplanter Draba cacuminum angusticarpa EN 2015 Fjell
Sørleg tinderublom Draba cacuminum subsp. cacuminum
Karplanter Draba cacuminum cacuminum EN 2015 Is, snø og breforland, Fjell
Dvergrublom Draba crassifolia Graham
Karplanter Draba crassifolia EN 2015 Fjell
Dovrerublom Draba hirta var. dovrensis (Fr.) Blytt ex Fr.
Karplanter Draba dovrensis LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Sterkt endret mark, Kulturmark
Skredrublom Draba hirta var. hirta
Karplanter Draba glabella LC 2015
Lapprublom Draba lactea Adams
Karplanter Draba lactea NT 2015 Is, snø og breforland, Fjell
Snørublom Draba nivalis Lilj.
Karplanter Draba nivalis LC 2015
Bergrublom Draba rupestris R.Br.
Karplanter Draba norvegica LC 2015
Bleikrublom Draba oxycarpa Sommerf.
Karplanter Draba oxycarpa LC 2015 Fjell
Bruntelg Dryopteris expansa var. willeana (Lid) Elven
Karplanter Dryopteris expansa willeana VU 2015 Skog
Elymus alaskanus (Scribn. & Merr.) Á.Löve
Karplanter Elymus alaskanus LC 2015
Fjellkveke Elymus alaskanus subsp. borealis (Turcz.) Á. & D.Löve
Karplanter Elymus alaskanus borealis LC 2015
Småhundekveke Elymus caninus var. muticus (Holmb.) Karlsson
Karplanter Elymus caninus muticus NT 2015 Skog, Flomsone
Finnmarkskveke Elymus mutabilis (Drobow) Tzvelev
Karplanter Elymus mutabilis LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog, Flomsone
Linmjølke Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem.
Karplanter Epilobium davuricum LC 2015
Kvitmjølke Epilobium lactiflorum Hausskn.
Karplanter Epilobium lactiflorum LC 2015
Polarsnelle Equisetum arvense subsp. alpestre (Wahlenb.) Schönsw. & Elven
Karplanter Equisetum arvense alpestre LC 2015
Drøbakbakkestjerne Erigeron acris subsp. droebachiensis (O.F.Müll.) Arcang.
Karplanter Erigeron acris droebachiensis NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Sterkt endret mark, Kulturmark
Blankbakkestjerne Erigeron acris subsp. politus (Fr.) H.Lindb.
Karplanter Erigeron acris politus LC 2015
Fjellbakkestjerne Erigeron borealis (Vierh.) Simmons
Karplanter Erigeron borealis LC 2015
Ullbakkestjerne Erigeron eriocephalus J.Vahl
Karplanter Erigeron eriocephalus NT 2015 Fjell
Svartbakkestjerne Erigeron humilis Graham
Karplanter Erigeron humilis NT 2015 Fjell
Snøull Eriophorum scheuchzeri Hoppe
Karplanter Eriophorum scheuchzeri LC 2015
Fjellsnøull Eriophorum scheuchzeri subsp. scheuchzeri
Karplanter Eriophorum scheuchzeri scheuchzeri LC 2015
Tromsaugnetrøst Euphrasia hyperborea Jørg.
Karplanter Euphrasia hyperborea LC 2015 Skog
Småaugnetrøst Euphrasia wettsteinii G.L.Gusarova
Karplanter Euphrasia wettsteinii LC 2015
Myraugnetrøst Euphrasia wettsteinii var. palustris (Jørg.)
Karplanter Euphrasia wettsteinii palustris LC 2015 Våtmark
Sibirstjerne Eurybia sibirica (L.) G.L.Nesom
Karplanter Eurybia sibirica CR 2015 Flomsone
Eurybia sibirica subsp. subintegerrima (Trautv.) Greuter
Karplanter Eurybia sibirica subintegerrima CR 2015 Flomsone
Reinsvingel Festuca ×prolifera (Piper) Fernald
Karplanter Festuca prolifera LC 2015
Geitsvingel Festuca vivipara (L.) Sm.
Karplanter Festuca vivipara LC 2015
Søterot Gentiana purpurea L.
Karplanter Gentiana purpurea LC 2015 Fjell, Skog, Kulturmark
Bleiksøte Gentianella aurea (L.) Harry Sm.
Karplanter Gentianella aurea LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kulturmark, Kyst
Fjellbakkesøte Gentianella campestris subsp. islandica (Murb.) Vollm.
Karplanter Gentianella campestris islandica NT 2015 Kyst, Berg, ur og grunnlendt mark, Skog, Fjell, Kulturmark
Fjøresøte Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
Karplanter Gentianopsis detonsa LC 2015 Fjæresone
Moselyng Harrimanella hypnoides (L.) Coville
Karplanter Harrimanella hypnoides LC 2015
Fjellmarigras Hierochloë alpina (Sw. ex Willd.) Roem. & Schult.
Karplanter Hierochloë alpina LC 2015
Myrmarigras Hierochloë odorata subsp. arctica (C.Presl) Tzvelev
Karplanter Hierochloë odorata arctica LC 2015
Brakkhesterumpe Hippuris lanceolata Retz.
Karplanter Hippuris lanceolata NT 2015 Fjæresone
Fjell-lusegras Huperzia appressa (Bach.Pyl. ex Desv.) Á.Löve & D.Löve
Karplanter Huperzia appressa LC 2015
Lappskogsiv Juncus alpinoarticulatus subsp. alpestris (Hartm.) Hämet-Ahti
Karplanter Juncus alpinoarticulatus alpestris LC 2015
Finnmarkssiv Juncus arcticus Willd.
Karplanter Juncus arcticus LC 2015
Tvillingsiv Juncus biglumis L.
Karplanter Juncus biglumis LC 2015
Nordleg saltsiv Juncus gerardii subsp. atrofuscus (Rupr.) Printz
Karplanter Juncus gerardii atrofuscus LC 2015 Fjæresone
Rabbesiv Juncus trifidus L.
Karplanter Juncus trifidus LC 2015
Greplyng Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti
Karplanter Kalmia procumbens LC 2015
Dvergsyre Koenigia islandica L.
Karplanter Koenigia islandica NT 2015 Fjell, Flomsone, Is, snø og breforland, Våtmark
Hengjepiggfrø Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke
Karplanter Lappula deflexa NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog, Kulturmark
Håra myrskolm Lathyrus palustris subsp. pilosus (Cham.) Hultén
Karplanter Lathyrus palustris pilosus VU 2015 Fjæresone, Våtmark, Flomsone, Kulturmark, Sterkt endret mark
Strandkjeks Ligusticum scothicum L.
Karplanter Ligusticum scothicum LC 2015
Fjelltiriltunge Lotus corniculatus var. borealis Hyl.
Karplanter Lotus corniculatus borealis LC 2015
Bogefrytle Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw.
Karplanter Luzula arcuata LC 2015
Vardefrytle Luzula confusa Lindeb.
Karplanter Luzula confusa LC 2015
Snøfrytle Luzula nivalis (Laest.) Spreng.
Karplanter Luzula nivalis EN 2015 Fjell
Hengjefrytle Luzula parviflora (Ehrh.) Desv.
Karplanter Luzula parviflora LC 2015
Reinfrytle Luzula wahlenbergii Rupr.
Karplanter Luzula wahlenbergii LC 2015
Skogkråkefot Lycopodium annotinum subsp. annotinum
Karplanter Lycopodium annotinum annotinum LC 2015
Rypefot Lycopodium clavatum subsp. monostachyon (Hook. & Grev.) Selander
Karplanter Lycopodium clavatum monostachyon LC 2015
Sibirnattfiol Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski
Karplanter Lysiella oligantha EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Østersurt Mertensia maritima (L.) Gray
Karplanter Mertensia maritima LC 2015
Strandøstersurt Mertensia maritima subsp. maritima
Karplanter Mertensia maritima maritima LC 2015
Grynsildre Micranthes foliolosa (R.Br.) Gornall
Karplanter Micranthes foliolosa NT 2015 Fjell, Våtmark
Stivsildre Micranthes hieraciifolia (Waldst. & Kit. ex Willd.) Haw.
Karplanter Micranthes hieraciifolia EN 2015 Fjell, Våtmark
Grannsildre Micranthes tenuis (Wahlenb.) Small
Karplanter Micranthes tenuis NT 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Tuvearve Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.
Karplanter Minuartia biflora LC 2015
Nålearve Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern
Karplanter Minuartia rubella LC 2015
Grannarve Minuartia stricta (Sw.) Hiern
Karplanter Minuartia stricta LC 2015
Svartkurle Nigritella nigra (L.) Rchb.f.
Karplanter Nigritella nigra EN 2015 Våtmark, Fjell, Kulturmark
Oxytropis deflexa (Pall.) DC.
Karplanter Oxytropis deflexa VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Masimjelt Oxytropis deflexa subsp. norvegica Nordh.
Karplanter Oxytropis deflexa norvegica VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Reinmjelt Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay
Karplanter Oxytropis lapponica LC 2015
Svalbardvalmue Papaver dahlianum Nordh.
Karplanter Papaver dahlianum VU 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark
Kolavalmue Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Karplanter Papaver lapponicum EN 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark
Islandsvalmue Papaver radicatum Rottb.
Karplanter Papaver radicatum LC 2015
Læstadiusvalmue Papaver radicatum subsp. laestadianum Nordh.
Karplanter Papaver radicatum laestadianum EN 2015 Flomsone, Fjell
Fjellvalmue Papaver radicatum subsp. radicatum
Karplanter Papaver radicatum radicatum LC 2015
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta L.
Karplanter Pedicularis hirsuta NT 2015 Fjell
Bleikmyrklegg Pedicularis lapponica L.
Karplanter Pedicularis lapponica LC 2015
Gullmyrklegg Pedicularis oederi Vahl ex Hornem.
Karplanter Pedicularis oederi LC 2015
Fjellmyrklegg Pedicularis palustris subsp. borealis (J.W.Zetterst.) Hyl.
Karplanter Pedicularis palustris borealis LC 2015
Fjellpestrot Petasites frigidus (L.) Fr.
Karplanter Petasites frigidus LC 2015
Snøgras Phippsia algida (Sol.) R.Br.
Karplanter Phippsia algida VU 2015 Fjell
Sprikjesnøgras Phippsia concinna (Th.Fr.) Lindeb.
Karplanter Phippsia concinna VU 2015 Fjell
Blålyng Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Karplanter Phyllodoce caerulea LC 2015
Eldsveve Pilosella ×fuscoatra (Nägeli & Peter) Soják
Karplanter Pilosella aurantiaca decolorans NT 2015 Skog, Kulturmark
Blyttsvæve Pilosella ×blyttiana (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Karplanter Pilosella blyttiana NT 2015 Skog, Kulturmark
Nordlandssvæve Pilosella ×hyperborea (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip
Karplanter Pilosella hyperborea NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Kulturmark
Lappmattesvæve Pilosella peleteriana subsp. boreades (Omang)
Karplanter Pilosella peleteriana boreades VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Slåttesvæve Pilosella ×scandinavica (Dahlst.) Schljakov
Karplanter Pilosella scandinavica NT 2015 Sterkt endret mark, Kulturmark
Fjelltettegras Pinguicula alpina L.
Karplanter Pinguicula alpina LC 2015
Dvergtettegras Pinguicula villosa L.
Karplanter Pinguicula villosa LC 2015
Lappfuru Pinus sylvestris subsp. lapponica (Fr. ex Hartm.) Sylvèn
Karplanter Pinus sylvestris lapponica LC 2015 Våtmark, Skog, Fjell
Knoppfjellrapp Poa alpina var. vivipara L.
Karplanter Poa alpina vivipara LC 2015 Fjell, Flomsone, Is, snø og breforland
Jervrapp Poa arctica R.Br.
Karplanter Poa arctica LC 2015
Matterapp Poa arctica subsp. arctica
Karplanter Poa arctica arctica LC 2015
Mjukrapp Poa flexuosa Sm.
Karplanter Poa flexuosa LC 2015 Fjell
Blårapp Poa glauca Vahl
Karplanter Poa glauca LC 2015
Knutshørapp Poa lindebergii Tzvelev
Karplanter Poa lindebergii EN 2015 Fjell
Seterrapp Poa alpigena (Fr.) Lindm.
Karplanter Poa pratensis alpigena LC 2015
Jemtlandsrapp Poa ×jemtlandica (Almq.) K.Richt.
Karplanter Poa ×jemtlandica NT 2015 Is, snø og breforland, Fjell
Lappflokk Polemonium acutiflorum Willd.
Karplanter Polemonium acutiflorum LC 2015
Polarflokk Polemonium boreale Adams
Karplanter Polemonium boreale VU 2015 Sterkt endret mark, Kulturmark, Kyst
Stivtungras Polygonum excelsius (Karlsson) Uotila
Karplanter Polygonum aviculare excelsius LC 2015 Fjæresone
Dansk sandslirekne Polygonum raii Bab.
Karplanter Polygonum raii LC 2015
Norsk sandslirekne Polygonum norvegicum (Sam.) Lid comb. illeg.
Karplanter Polygonum raii norvegicum LC 2015
Eskimomure Potentilla anserina subsp. groenlandica Tratt.
Karplanter Potentilla anserina groenlandica LC 2015 Fjæresone
Potentilla arenosa (Turcz.) Juz.
Karplanter Potentilla arenosa NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Flogmure Potentilla arenosa subsp. chamissonis (Hultén) Elven & D.F.Murray
Karplanter Potentilla arenosa chamissonis NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Snømure Potentilla nivea L.
Karplanter Potentilla nivea LC 2015
Primula nutans Georgi
Karplanter Primula nutans VU 2015 Fjæresone, Våtmark
Finnmarksnøkleblom Primula nutans subsp. finmarchia (Jacq.) Á.Löve & D.Löve
Karplanter Primula nutans finmarchia VU 2015 Fjæresone, Våtmark
Fjellnøkleblom Primula scandinavica Bruun
Karplanter Primula scandinavica LC 2015 Kyst, Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell, Kulturmark
Smalnøkleblom Primula stricta Hornem.
Karplanter Primula stricta LC 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell, Kulturmark
Normansnøkleblom Primula stricta var. obesior Norman
Karplanter Primula stricta obesior EN 2015 Fjell, Fjæresone, Flomsone
Vanleg smalnøkleblom Primula stricta var. stricta
Karplanter Primula stricta stricta LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Kulturmark
Fjellkvitkurle Pseudorchis straminea (Fernald) Soják
Karplanter Pseudorchis straminea LC 2015
Taresaltgras Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen
Karplanter Puccinellia capillaris LC 2015
Vrangsaltgras Puccinellia coarctata Fernald & Weath.
Karplanter Puccinellia coarctata LC 2015
Finnmarkssaltgras Puccinellia finmarchica Elven & Borgen ined.
Karplanter Puccinellia finmarchica NT 2015 Fjæresone, Kyst
Teppesaltgras Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr.
Karplanter Puccinellia phryganodes LC 2015 Fjæresone
Russeteppesaltgras Puccinellia phryganodes subsp. sibirica (Hadac & Á.Löve) Elven
Karplanter Puccinellia phryganodes sibirica LC 2015 Fjæresone
Polarvintergrøn Pyrola grandiflora Radius
Karplanter Pyrola grandiflora LC 2015
Norsk vintergrøn Pyrola grandiflora subsp. norvegica (Knaben) Á.Löve & D.Löve
Karplanter Pyrola grandiflora norvegica LC 2015
Fjellperlevintergrøn Pyrola minor var. conferta (Fisch. ex Cham. & Schltdl.) A.P.Khokhr.
Karplanter Pyrola minor conferta LC 2015
Dvergvassoleie Ranunculus confervoides (Fr.) Fr.
Karplanter Ranunculus confervoides LC 2015
Issoleie Ranunculus glacialis L.
Karplanter Ranunculus glacialis NT 2015 Fjell, Flomsone, Is, snø og breforland
Sumpsoleie Ranunculus hyperboreus Rottb.
Karplanter Ranunculus hyperboreus LC 2015
Tundrasoleie Ranunculus hyperboreus subsp. arnellii Scheutz
Karplanter Ranunculus hyperboreus arnellii VU 2015 Ferskvann, Våtmark
Setersoleie Ranunculus hyperboreus subsp. hyperboreus
Karplanter Ranunculus hyperboreus hyperboreus LC 2015
Snøsoleie Ranunculus nivalis L.
Karplanter Ranunculus nivalis NT 2015 Fjell
Dvergsoleie Ranunculus pygmaeus Wahlenb.
Karplanter Ranunculus pygmaeus LC 2015
Taigasoleie Ranunculus subborealis Tzvelev
Karplanter Ranunculus subborealis LC 2015
Fjellsoleie Ranunculus subborealis subsp. pumilus (Wahlenb.) Elven
Karplanter Ranunculus subborealis pumilus LC 2015
Russesoleie Ranunculus subborealis subsp. subborealis
Karplanter Ranunculus subborealis subborealis LC 2015
Polarsoleie Ranunculus sulphureus Sol.
Karplanter Ranunculus sulphureus VU 2015 Våtmark, Fjell
Lapprose Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb.
Karplanter Rhododendron lapponicum LC 2015 Fjell, Skog
Fjellrips Ribes spicatum subsp. lapponicum Hyl.
Karplanter Ribes spicatum lapponicum LC 2015
Molte Rubus chamaemorus L.
Karplanter Rubus chamaemorus LC 2015
Kystbjørnebær Rubus norvegicus H.E.Weber & A.Pedersen
Karplanter Rubus norvegicus LC 2015
Rabbesyre Rumex acetosella subsp. arenicola Y.Mäkinen ex Elven
Karplanter Rumex acetosella arenicola LC 2015
Setersyre Rumex alpestris subsp. lapponicus (Hiitonen) Jalas
Karplanter Rumex alpestris lapponicus LC 2015
Varangerhøymole Rumex aquaticus subsp. protractus (Rech.f.) Rech.f.
Karplanter Rumex aquaticus protractus VU 2015 Våtmark, Fjell
Berghøymole Rumex bryhnii Snogerup & B.Snogerup
Karplanter Rumex bryhnii VU 2015 Fjæresone, Kyst
Grassyre Rumex graminifolius Georgi ex Lamb.
Karplanter Rumex graminifolius LC 2015 Flomsone
Stuttarve Sagina caespitosa Lange
Karplanter Sagina caespitosa EN 2015 Fjell
Jøkularve Sagina nivalis (Lindblom) Fr.
Karplanter Sagina nivalis LC 2015
Nordleg knopparve Sagina nodosa subsp. borealis G.E.Crow
Karplanter Sagina nodosa borealis LC 2015
Normansarve Sagina ×normaniana Lagerh.
Karplanter Sagina ×normaniana LC 2015
Kvitsjøsalturt Salicornia pojarkovae Semenova
Karplanter Salicornia pojarkovae NT 2015 Fjæresone
Småvier Salix arbuscula L.
Karplanter Salix arbuscula LC 2015
Silkeselje Salix caprea subsp. sphacelata (Sm.) Macreight
Karplanter Salix caprea sphacelata LC 2015
Ullvier Salix lanata L.
Karplanter Salix lanata LC 2015
Kjertelvier Salix lanata subsp. glandulifera (Flod.) Hiitonen
Karplanter Salix lanata glandulifera NT 2015 Skog, Flomsone, Is, snø og breforland, Våtmark
Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata
Karplanter Salix lanata lanata LC 2015
Lappvier Salix lapponum L.
Karplanter Salix lapponum LC 2015
Storvier Salix myrsinifolia Salisb.
Karplanter Salix myrsinifolia LC 2015
Setervier Salix myrsinifolia subsp. borealis (Fr.) Hyl.
Karplanter Salix myrsinifolia borealis LC 2015
Kolavier Salix myrsinifolia subsp. kolaënsis (Schljakov) Elven
Karplanter Salix myrsinifolia kolaënsis LC 2015 Fjell, Skog, Flomsone, Kyst, Våtmark
Svartvier Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia
Karplanter Salix myrsinifolia myrsinifolia LC 2015
Myrtevier Salix myrsinites L.
Karplanter Salix myrsinites LC 2015
Polarvier Salix polaris Wahlenb.
Karplanter Salix polaris LC 2015
Rukkevier Salix reticulata L.
Karplanter Salix reticulata LC 2015
Trippelvier Salix ×arctogena Flod.
Karplanter Salix ×arctogena NT 2015 Flomsone, Fjell
Fjelltistel Saussurea alpina (L.) DC.
Karplanter Saussurea alpina LC 2015
Knoppsildre Saxifraga cernua L.
Karplanter Saxifraga cernua LC 2015
Tuvesildre Saxifraga cespitosa L.
Karplanter Saxifraga cespitosa LC 2015
Bergfrue Saxifraga cotyledon L.
Karplanter Saxifraga cotyledon LC 2015
Oslosildre Saxifraga osloënsis Knaben
Karplanter Saxifraga osloënsis NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Nordleg bergjunker Saxifraga paniculata subsp. laestadii (Neuman) Karlsson
Karplanter Saxifraga paniculata laestadii VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Bekkesildre Saxifraga rivularis L.
Karplanter Saxifraga rivularis LC 2015
Oppdalssildre Saxifraga ×opdalensis A.Blytt
Karplanter Saxifraga ×opdalensis EN 2015 Fjell
Trefingerurt Sibbaldia procumbens L.
Karplanter Sibbaldia procumbens LC 2015
Småjonsokblom Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet
Karplanter Silene involucrata VU 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark
Finnmarksjonsokblom Silene involucrata subsp. tenella (Tolm.) Bocquet
Karplanter Silene involucrata tenella VU 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark
Blindurt Silene wahlbergella Chowdhuri
Karplanter Silene wahlbergella LC 2015 Våtmark, Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Fjellgullris Solidago virgaurea subsp. lapponica (With.) Tzvelev
Karplanter Solidago virgaurea lapponica LC 2015
Rognasal Hedlundia hybrida (L.) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus hybrida LC 2015
Smalasal Hedlundia lancifolia (Hedl.) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus lancifolia CR 2015 Skog
Fagerrogn Hedlundia meinichii (Lindeb. ex Hartm.) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus meinichii NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Nordlandsasal Hedlundia neglecta (Hedl.) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus neglecta EN 2015 Skog
Norsk asal Aria obtusifolia (DC.) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus norvegica LC 2015
Bergasal Aria rupicola (Syme) Mezhenskyj
Karplanter Sorbus rupicola LC 2015
Sogneasal Hedlundia sognensis (Hedl. ex Sennikov, Hjertson & Salvesen) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus sognensis VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Småasal Hedlundia subarranensis (Hyl. ex Sennikov, Hjertson & Salvesen) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus subarranensis NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Grenmarasal Hedlundia subpinnata (Hedl.) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus subpinnata NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Sørlandsasal Hedlundia subsimilis (Hedl.) Sennikov & Kurtto
Karplanter Sorbus subsimilis NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Fjellpiggknopp Sparganium hyperboreum Laest. ex Beurl.
Karplanter Sparganium hyperboreum LC 2015
Fjellstjerneblom Stellaria borealis Bigelow
Karplanter Stellaria borealis LC 2015
Pomorstjerneblom Stellaria hebecalyx Fenzl
Karplanter Stellaria hebecalyx VU 2015 Fjell, Kulturmark, Kyst
Ishavsstjerneblom Stellaria humifusa Rottb.
Karplanter Stellaria humifusa LC 2015
Snøstjerneblom Stellaria longipes Goldie
Karplanter Stellaria longipes EN 2015 Fjell
Hybridstjerneblom Stellaria ×alpestris Fr.
Karplanter Stellaria ×alpestris LC 2015
Sylblad Subularia aquatica L.
Karplanter Subularia aquatica LC 2015
Vågåløvetann Taraxacum aleurophorum G.E.Haglund
Karplanter Taraxacum aleurodes VU 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kulturmark
Hornløvetann Taraxacum cornutum (Dahlst.) Dahlst.
Karplanter Taraxacum cornutum LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Kulturmark
Dovreløvetann Taraxacum dovrense (Dahlst.) Dahlst.
Karplanter Taraxacum dovrense EN 2015 Fjell
Praktløvetann Taraxacum hjeltii (Dahlst.) Dahlst.
Karplanter Taraxacum hjeltii LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Kulturmark
Finnmarksløvetann Taraxacum norvegicum (Dahlst.) Dahlst.
Karplanter Taraxacum norvegicum EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Kulturmark
Bergløvetann Taraxacum simulum Brenner
Karplanter Taraxacum simulum LC 2015
Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum L.
Karplanter Thalictrum alpinum LC 2015
Russefrøstjerne Thalictrum kemense Fr.
Karplanter Thalictrum kemense VU 2015 Flomsone
Tanatimian Thymus serpyllum subsp. tanaënsis (Hyl.) Jalas
Karplanter Thymus serpyllum tanaënsis LC 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark
Finnmarksbalderbrå Tripleurospermum maritimum subsp. phaeocephalum (Rupr.) Hämet-Ahti
Karplanter Tripleurospermum maritimum phaeocephalum LC 2015
Svartaks Trisetum spicatum (L.) K.Richt.
Karplanter Trisetum spicatum LC 2015
Kveinhavre Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman
Karplanter Trisetum subalpestre EN 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark
Linesle Urtica dioica subsp. sondenii (Simmons) Hyl.
Karplanter Urtica dioica sondenii LC 2015
Rypebunke Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm.
Karplanter Vahlodea atropurpurea LC 2015
Fjellveronika Veronica alpina subsp. alpina
Karplanter Veronica alpina alpina LC 2015
Høgfjellsveronika Veronica alpina subsp. pumila (All.) Pennell
Karplanter Veronica alpina pumila NT 2015 Is, snø og breforland, Fjell
Bergveronika Veronica fruticans Jacq.
Karplanter Veronica fruticans LC 2015
Kalkfiol Viola rupestris subsp. relicta Jalas
Karplanter Viola rupestris relicta LC 2015
Dalfiol Viola selkirkii Pursh ex Goldie
Karplanter Viola selkirkii VU 2015 Skog
Dverglodnebregne Woodsia glabella R.Br. ex Richardson
Karplanter Woodsia glabella LC 2015
Polarreverumpe Alopecurus ovatus Knapp
Karplanter Alopecurus ovatus LC 2015 Fjell, Flomsone, Kyst, Våtmark
Hengjegras Arctophila fulva (Trin.) Andersson
Karplanter Arctophila fulva LC 2015 Våtmark
Kalkarve Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & O.C.Dahl) Juz. ex Schischk. & Knorring
Karplanter Arenaria pseudofrigida LC 2015 Fjell
Smalsolblom Arnica angustifolia Vahl
Karplanter Arnica angustifolia LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Polarsolblom Arnica angustifolia subsp. angustifolia
Karplanter Arnica angustifolia angustifolia LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Tundrabjørk Betula nana var. tundrarum (Perfil.) Elven
Karplanter Betula nana tundrarum NT 2015 Fjell
Braya glabella Richardson
Karplanter Braya glabella LC 2015 Fjell
Purpurkarse Braya purpurascens (R.Br.) Bunge ex Ledeb.
Karplanter Braya glabella purpurascens LC 2015 Fjell
Stepperøyrkvein Calamagrostis purpurascens R.Br.
Karplanter Calamagrostis purpurascens NT 2015 Fjell
Carex fuliginosa Schkuhr
Karplanter Carex fuliginosa LC 2015 Fjell, Våtmark
Carex marina Dewey
Karplanter Carex marina VU 2015 Våtmark
Buttstorr Carex marina subsp. pseudolagopina (T.J.Sørensen) Böcher
Karplanter Carex marina pseudolagopina VU 2015 Våtmark
Polarskjeggstorr Carex nardina subsp. hepburnii (Boott) Á.Löve, D.Löve & Kapoor
Karplanter Carex nardina hepburnii LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Skaftblankstorr Carex saxatilis subsp. laxa (Trautv.) Kalela
Karplanter Carex saxatilis laxa LC 2015 Flomsone, Våtmark
Isbjørnstorr Carex ursina Dewey
Karplanter Carex ursina LC 2015 Fjæresone
Lidstorr Carex ×lidii Hadač
Karplanter Carex ×lidii VU 2015 Våtmark, Fjell
Kantlyng Cassiope tetragona (L.) D.Don
Karplanter Cassiope tetragona LC 2015 Fjell
Tundraarve Cerastium arcticum Lange
Karplanter Cerastium arcticum LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland, Sterkt endret mark, Kyst
Polararve Cerastium regelii Ostenf.
Karplanter Cerastium regelii LC 2015 Fjell, Flomsone, Is, snø og breforland, Våtmark
Cerastium regelii subsp. caespitosum (Malmgren) Tolm.
Karplanter Cerastium regelii caespitosum LC 2015 Fjell, Våtmark
Polarskjørbuksurt Cochlearia groenlandica L.
Karplanter Cochlearia groenlandica LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Kyst
Glinsesoleie Coptidium pallasii (Schltdl.) Tzvelev
Karplanter Coptidium pallasii NT 2015 Ferskvann, Våtmark
Svalbardsoleie Coptidium ×spitsbergense (Hadac) Luferov & Prob.
Karplanter Coptidium ×spitsbergense LC 2015 Våtmark
Deschampsia sukatschewii (Popl.) Roshev.
Karplanter Deschampsia sukatschewii LC 2015 Flomsone, Våtmark
Tundrabunke Deschampsia sukatschewii subsp. borealis (Trautv.) Tzvelev
Karplanter Deschampsia sukatschewii borealis LC 2015 Flomsone, Våtmark
Gullrublom Draba alpina L.
Karplanter Draba alpina LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland, Kyst
Mjølrublom Draba arctica J.Vahl
Karplanter Draba arctica LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Puterublom Draba corymbosa R.Br. ex DC.
Karplanter Draba corymbosa LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Is, snø og breforland, Kyst
Lapprublom Draba lactea Adams
Karplanter Draba lactea LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland, Kyst, Våtmark
Polarrublom Draba micropetala Hook.
Karplanter Draba micropetala NT 2015 Fjell, Is, snø og breforland
Grønlandsrublom Draba oblongata R.Br. ex DC.
Karplanter Draba oblongata VU 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Bleikrublom Draba oxycarpa Sommerf.
Karplanter Draba oxycarpa LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Is, snø og breforland, Kyst
Tundrarublom Draba pauciflora R.Br.
Karplanter Draba pauciflora NT 2015 Fjell, Is, snø og breforland, Våtmark
Halvkulerublom Draba subcapitata Simmons
Karplanter Draba subcapitata NT 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Tundragras Dupontia fisheri R.Br.
Karplanter Dupontia fisheri LC 2015 Flomsone, Våtmark
Småtundragras Dupontia fisheri subsp. fisheri
Karplanter Dupontia fisheri fisheri LC 2015 Flomsone, Våtmark
Sprikjetundragras Dupontia fisheri subsp. psilosantha (Rupr.) Hultén
Karplanter Dupontia fisheri psilosantha LC 2015 Fjæresone, Våtmark
Polarsnøull Eriophorum scheuchzeri subsp. arcticum M.S.Novos.
Karplanter Eriophorum scheuchzeri arcticum LC 2015 Flomsone, Våtmark
Svartull Eriophorum triste (Th.Fr.) Hadač & Á.Löve
Karplanter Eriophorum triste LC 2015 Våtmark
Svalbardull Eriophorum ×sorensenii Raymond
Karplanter Eriophorum ×sorensenii NT 2015 Våtmark
Polarreddik Eutrema edwardsii R.Br.
Karplanter Eutrema edwardsii LC 2015 Fjell
Hårsvingel Festuca baffinensis Polunin
Karplanter Festuca baffinensis LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Bergsvingel Festuca brachyphylla Schult. & Schult. f.
Karplanter Festuca brachyphylla NT 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Stuttsvingel Festuca edlundiae S.G.Aiken, Consaul & Lefk.
Karplanter Festuca edlundiae LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland
Grønlandssvingel Festuca frederikseniae E.B.Alexeev
Karplanter Festuca frederikseniae EN 2015 Fjell
Polarsvingel Festuca hyperborea Holmen ex Fred.
Karplanter Festuca hyperborea EN 2015 Fjell
Polargeitsvingel Festuca viviparoidea Krajina ex Pavlick
Karplanter Festuca viviparoidea LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland
Tundrasiv Juncus albescens (Lange) Fernald
Karplanter Juncus albescens LC 2015 Våtmark
Polarmyrtust Carex simpliciuscula subsp. subholarctica (T.V.Egorova)
Karplanter Kobresia simpliciuscula subholarctica EN 2015 Våtmark, Fjell
Polarøstersurt Mertensia maritima subsp. tenella (Th.Fr.) Elven & Skarpaas
Karplanter Mertensia maritima tenella LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjæresone
Stivsildre Micranthes hieraciifolia (Waldst. & Kit. ex Willd.) Haw.
Karplanter Micranthes hieraciifolia LC 2015 Fjell
Putearve Minuartia rossii (R.Br. ex Richardson) Graebn.
Karplanter Minuartia rossii NT 2015 Fjell, Is, snø og breforland, Våtmark
Polarvalmue Papaver cornwallisense D.Löve
Karplanter Papaver cornwallisense LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland, Kyst
Svalbardvalmue Papaver dahlianum Nordh.
Karplanter Papaver dahlianum LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland, Kyst
Ullmyrklegg Pedicularis dasyantha (Trautv.) Hadac
Karplanter Pedicularis dasyantha LC 2015 Fjell
Snøgras Phippsia algida (Sol.) R.Br.
Karplanter Phippsia algida LC 2015 Fjell, Flomsone, Is, snø og breforland
Sprikjesnøgras Phippsia concinna (Th.Fr.) Lindeb.
Karplanter Phippsia concinna LC 2015 Fjell, Flomsone, Is, snø og breforland
Sabinegras Pleuropogon sabinei R.Br.
Karplanter Pleuropogon sabinei EN 2015 Ferskvann, Våtmark
Puterapp Poa abbreviata R.Br.
Karplanter Poa abbreviata LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Knoppfjellrapp Poa alpina var. vivipara L.
Karplanter Poa alpina vivipara LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland, Kyst
Tuverapp Poa arctica subsp. caespitans Simmons ex Nannf.
Karplanter Poa arctica caespitans LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone
Strirapp Poa hartzii Gand.
Karplanter Poa hartzii LC 2015 Fjell
Svalbardrapp Poa colpodea Th.Fr.
Karplanter Poa pratensis colpodea NT 2015 Fjell, Flomsone, Is, snø og breforland
Polarflokk Polemonium boreale Adams
Karplanter Polemonium boreale LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Raggmure Potentilla hyparctica Malte
Karplanter Potentilla hyparctica LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Svalbardmure Potentilla insularis Soják
Karplanter Potentilla insularis NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Lyngemure Potentilla lyngei Jurtz. & Soják
Karplanter Potentilla lyngei VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Tuvemure Potentilla pulchella R.Br.
Karplanter Potentilla pulchella LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Silkeraggmure Potentilla ×safronoviae Jurtz. & Soják
Karplanter Potentilla x safronoviae CR 2015 Fjell
Grussaltgras Puccinellia angustata (R.Br.) E.L.Rand & Redfield
Karplanter Puccinellia angustata LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Svalbardteppesaltgras Puccinellia phryganodes subsp. vilfoidea (Andersson) Tzvelev
Karplanter Puccinellia phryganodes vilfoidea LC 2015 Fjæresone
Svalbardsaltgras Puccinellia svalbardensis Rønning
Karplanter Puccinellia svalbardensis NT 2015 Fjell, Sterkt endret mark, Kyst
Fimbulsaltgras Puccinellia vahliana (Liebm.) Scribn. & Merr.
Karplanter Puccinellia vahliana NT 2015 Is, snø og breforland, Fjell
Fliksoleie Ranunculus arcticus Richardson
Karplanter Ranunculus arcticus NT 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Tundrasoleie Ranunculus hyperboreus subsp. arnellii Scheutz
Karplanter Ranunculus hyperboreus arnellii LC 2015 Ferskvann, Våtmark
Polarsoleie Ranunculus sulphureus Sol.
Karplanter Ranunculus sulphureus LC 2015 Fjell, Kyst
Polarnyresoleie Ranunculus wilanderi (Nath.) Á.Löve & D.Löve
Karplanter Ranunculus wilanderi EN 2015 Fjell, Våtmark
Polarmyrsildre Saxifraga hirculus subsp. compacta Hedberg
Karplanter Saxifraga hirculus compacta LC 2015 Fjell, Flomsone, Våtmark
Polarsildre Saxifraga hyperborea R.Br.
Karplanter Saxifraga hyperborea LC 2015 Fjell, Fjæresone, Flomsone, Is, snø og breforland, Kyst, Våtmark
Trådsildre Saxifraga platysepala (Trautv.) Tolm.
Karplanter Saxifraga platysepala LC 2015 Fjell, Flomsone
Svalbardsildre Saxifraga ×svalbardensis Øvstedal
Karplanter Saxifraga ×svalbardensis LC 2015 Våtmark
Småjonsokblom Silene involucrata (Cham. & Schltdl.) Bocquet
Karplanter Silene involucrata LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Polarjonsokblom Silene involucrata subsp. furcata (Raf.) V.V.Petrovsky & Elven
Karplanter Silene involucrata furcata LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Silene uralensis (Rupr.) Bocquet
Karplanter Silene uralensis LC 2015 Fjell, Flomsone, Kyst, Våtmark
Polarblindurt Silene uralensis subsp. arctica (Th.Fr.) Bocquet
Karplanter Silene uralensis arctica LC 2015 Fjell, Flomsone, Våtmark
Snøstjerneblom Stellaria longipes Goldie
Karplanter Stellaria longipes LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone, Is, snø og breforland, Kyst
Arktisløvetann Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst.
Karplanter Taraxacum arcticum LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Flomsone
Polarløvetann Taraxacum brachyceras Dahlst.
Karplanter Taraxacum brachyceras LC 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Kongsfjordgras ×Arctodupontia scleroclada (Rupr.) Tzvelev
Karplanter xArctodupontia scleroclada EN 2015 Våtmark
Svalbardgras ×Pucciphippsia vacillans (Th.Fr.) Tzvelev
Karplanter xPucciphippsia vacillans NT 2015 Våtmark, Fjell
Anelasma squalicola (Lovén, 1844)
Krepsdyr Anelasma squalicola LC 2015 Marint
Apolochus borealis (Enequist, 1949)
Krepsdyr Apolochus borealis DD 2015 Marint
Aristias megalops G. O. Sars, 1895
Krepsdyr Aristias megalops LC 2015 Marint
Djupvassrur Chirona hameri (Ascanius, 1767)
Krepsdyr Chirona hammeri LC 2015 Marint
Djupvassreke Pandalus borealis Krøyer, 1838
Krepsdyr Pandalus borealis LC 2015 Marint
Acarospora impressula Th. Fr.
Lav Acarospora impressula VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Arctocetraria andrejevii (Oxner) Kärnefelt & T
Lav Arctocetraria andrejevii EN 2015 Fjell
Arthothelium norvegicum Coppins & Tønsberg
Lav Arthothelium norvegicum VU 2015 Skog
Bactrospora brodoi Egea & Torrente
Lav Bactrospora brodoi EN 2015 Skog
Biatora aureolepra Spribille & Tønsb.
Lav Biatora aureolepra EN 2015 Skog
Biatora hypophaea Printzen & Tønsberg
Lav Biatora hypophaea NT 2015 Skog
Biatora troendelagica Holien & Printzen
Lav Biatora troendelagica CR 2015 Skog
Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D.
Lav Bryoria nitidula NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw.
Lav Bryoria smithii VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Buellia asterella Poelt & Sulzer
Lav Buellia asterella CR 2015 Kulturmark
Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin
Lav Bunodophoron melanocarpum NT 2015 Skog, Kulturmark
Chaenotheca hygrophila Tibell
Lav Chaenotheca hygrophila EN 2015 Skog
Cladonia callosa Harm.
Lav Cladonia callosa NT 2015 Skog, Kyst
Cladonia krogiana Løfall & Timdal
Lav Cladonia krogiana NT 2015 Kyst, Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Erioderma pedicellatum (Hue) P.M. Jørg.
Lav Erioderma pedicellatum CR 2015 Skog
Fuscopannaria ahlneri (P.M. Jörg.) P.M. Jörg.
Lav Fuscopannaria ahlneri EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Gyalecta friesii Körber
Lav Gyalecta friesii NT 2015 Skog
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.
Lav Heterodermia speciosa EN 2015 Skog, Kulturmark
Miriquidica altissima (H. Magn.) Haugan & Timdal
Lav Lecidea altissima VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Lecidea roseotincta Coppins & Tønsberg
Lav Lecidea roseotincta LC 2015 Skog
Leptochidium crenatulum (Nyl.) P.M. Jørg.
Lav Leptochidium crenatulum EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Lichinodium ahlneri A. Henssen
Lav Lichinodium ahlneri NT 2015 Skog
Lobaria hallii (Tuck.) Zahlbr.
Lav Lobaria hallii VU 2015 Skog
Metamelanea caesiella (Th. Fr.) Henssen
Lav Metamelanea caesiella EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Pectenia atlantica (Degel.) P.M.Jørg. et al.
Lav Pectenia atlantica NT 2015 Skog, Kulturmark, Kyst
Pectenia cyanoloma (Schaer.) P.M.Jørg. et al
Lav Pectenia cyanoloma NT 2015 Skog, Kulturmark, Kyst
Peltigera retifoveata Vitik.
Lav Peltigera retifoveata CR 2015 Skog
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
Lav Ramalina thrausta VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Ramboldia subcinnabarina (Tønsberg) Kalb et al.
Lav Ramboldia subcinnabarina EN 2015 Skog
Rhizocarpon bolanderi (Tuck.) Herre
Lav Rhizocarpon bolanderi CR 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Rinodina disjuncta Sheard & Tønsberg
Lav Rinodina disjuncta EN 2015 Skog
Rinodina flavosoralifera Tønsberg
Lav Rinodina flavosoralifera NT 2015 Kulturmark
Rinodina sheardii Tønsberg
Lav Rinodina sheardii NT 2015 Skog
Rinodina stictica Sheard & Tønsberg
Lav Rinodina stictica CR 2015 Skog
Sclerophora amabilis (Tibell) Tibell
Lav Sclerophora amabilis VU 2015 Skog
Squamarina degelii Poelt
Lav Squamarina degelii VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Squamarina scopulorum Haugan & Timdal
Lav Squamarina scopulorum NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Stenocybe flexuosa Selva & Tibell
Lav Stenocybe flexuosa EN 2015 Skog
Stereocaulon coniophyllum Lamb
Lav Stereocaulon coniophyllum VU 2015 Flomsone
Szczawinskia leucopoda Holien & Tønsberg
Lav Szczawinskia leucopoda NT 2015 Skog
Usnea longissima Ach.
Lav Usnea longissima EN 2015 Skog
Dactylina ramulosa (Hook.) Tuck.
Lav Dactylina ramulosa NT 2015 Fjell
Peltigera lyngei Gyeln.
Lav Peltigera lyngei VU 2015 Fjell
Tuckermanopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt
Lav Tuckermanopsis inermis CR 2015 Fjell
Amage auricula Malmgren, 1866
Leddormer Amage auricula LC 2015 Marint
Nereis elitoralis Eliason, 1962
Leddormer Nereis elitoralis LC 2015 Marint
Owenia assimilis (M. Sars, 1851)
Leddormer Owenia assimilis DD 2015 Marint
Owenia borealis Koh, Bhaud & Jirkov, 2003
Leddormer Owenia borealis LC 2015 Marint
Pterocirrus nidarosiensis Pleijel, 1987
Leddormer Pterocirrus nidarosiensis LC 2015 Marint
Pterocirrus slastnikovi Annenkova, 1946
Leddormer Pterocirrus slastnikovi LC 2015 Marint
Typhlonereis gracilis Hansen, 1879
Leddormer Typhlonereis gracilis LC 2015 Marint
Decapauropus verticillatus Scheller, 1971
Mangefotinger Decapauropus verticillatus DD 2015 Skog
Nordleg mosdyr Fredericella indica Annandale, 1909
Mosdyr Fredericella indica LC 2015
Heimose Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.
Moser Anastrepta orcadensis LC 2015
Rugledraugmose Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.
Moser Anastrophyllum assimile LC 2015
Felesotmose Andreaea alpina Hedw.
Moser Andreaea alpina LC 2015
Bresotmose Andreaea blyttii Schimp.
Moser Andreaea blyttii NT 2015
Svasotmose Andreaea crassinervia Bruch
Moser Andreaea crassinervia DD 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Strandsotmose Andreaea frigida Huebener
Moser Andreaea frigida LC 2015
Storsporesotmose Andreaea megistospora B.M.Murray
Moser Andreaea megistospora LC 2015
Snøsotmose Andreaea nivalis Hook.
Moser Andreaea nivalis LC 2015
Kadavermose Aplodon wormskioldii (Hornem.) R.Br.
Moser Aplodon wormskioldii VU 2015 Våtmark, Fjell
Vrengjehutremose Gymnomitrion revolutum (Nees) H.Philib.
Moser Apomarsupella revoluta LC 2015
Skjerfmose Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi
Moser Apometzgeria pubescens LC 2015
Skortejøkulmose Arctoa hyperborea (Gunnerus ex Dicks.) Bruch & Schimp.
Moser Arctoa hyperborea LC 2015
Kragemose Arnellia fennica (Gottsche) Lindb.
Moser Arnellia fennica NT 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Sylmose Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Moser Atractylocarpus alpinus EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Fjellfiltmose Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr.
Moser Aulacomnium turgidum LC 2015
Heiskjeggmose Barbilophozia rubescens (R.M.Schust. et Damsh.) Kartt. et L.Söderstr.
Moser Barbilophozia rubescens DD 2015 Fjell
Sveipsigmose Blindia caespiticia (F.Weber & D.Mohr) Müll.Hal.
Moser Blindia caespiticia LC 2015
Kryplundmose Brachytheciastrum collinum (Schleich. ex Müll.Hal.) Ignatov & Huttunen
Moser Brachytheciastrum collinum LC 2015
Skortelundmose Brachytheciastrum trachypodium (Brid.) Ignatov & Huttunen
Moser Brachytheciastrum trachypodium LC 2015
Fagerlundmose Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp.
Moser Brachythecium cirrosum LC 2015
Blakklundmose Brachythecium tauriscorum Molendo
Moser Brachythecium coruscum DD 2015 Fjell
Gullhårmose Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
Moser Breutelia chrysocoma LC 2015
Oremose Brachythecium novae-angliae (Sull. & Lesq.) A.Jaeger
Moser Bryhnia scabrida LC 2015
Knollfotmose Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giacom.
Moser Bryoerythrophyllum ferruginascens LC 2015
Klumpvrangmose Bryum blindii Bruch & Schimp.
Moser Bryum blindii NT 2015 Kulturmark
Holtannvrangmose Ptychostomum calophyllum (R.Br.) J.R.Spence
Moser Bryum calophyllum NT 2015 Flomsone, Fjell
Rosevrangmose Ptychostomum cryophilum (Mårtensson) J.R.Spence
Moser Bryum cryophilum LC 2015
Kantknollvrangmose Bryum riparium I.Hagen
Moser Bryum riparium VU 2015 Flomsone, Berg, ur og grunnlendt mark
Blodvrangmose Ptychostomum wrightii (Sull. & Lesq.) J.R.Spence
Moser Bryum wrightii NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Filtsåtemose Campylopus schimperi Milde
Moser Campylopus schimperi LC 2015
Buttpistremose Cephaloziella grimsulana (J.B.Jack ex Gottsche et Rabenh.) Lacout.
Moser Cephaloziella grimsulana LC 2015
Fjellgittermose Cinclidium arcticum (Bruch & Schimp.) Schimp.
Moser Cinclidium arcticum NT 2015 Våtmark, Fjell
Rundgittermose Cinclidium subrotundum Lindb.
Moser Cinclidium subrotundum LC 2015
Hjelmmose Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.
Moser Conostomum tetragonum LC 2015
Oldingmose Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce
Moser Coscinodon cribrosus LC 2015
Storskortemose Cynodontium suecicum (Arnell & C.E.O.Jensen) I.Hagen
Moser Cynodontium suecicum LC 2015
Hinnetrollmose Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J.Kop.
Moser Cyrtomnium hymenophylloides LC 2015
Tuetrollmose Cyrtomnium hymenophyllum (Bruch & Schimp.) Holmen
Moser Cyrtomnium hymenophyllum LC 2015
Raspljåmose Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth.
Moser Dicranodontium asperulum LC 2015
Bergljåmose Dicranodontium uncinatum (Harv.) A.Jaeger
Moser Dicranodontium uncinatum LC 2015
Fjellputemose Hymenoloma compactum (Schwägr.) Ochyra
Moser Dicranoweisia compacta LC 2015
Putesigd Dicranum groenlandicum Brid.
Moser Dicranum groenlandicum LC 2015
Polarsigd Dicranum laevidens R.S.Williams
Moser Dicranum laevidens LC 2015
Heikurlemose Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson
Moser Didymodon asperifolius NT 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark, Kyst
Polarplanmose Distichium hagenii Ryan ex H.Philib.
Moser Distichium hagenii DD 2015 Fjell
Vengemose Douinia ovata (Dicks.) H.Buch
Moser Douinia ovata LC 2015
Buttklokkemose Encalypta mutica I.Hagen
Moser Encalypta mutica LC 2015
Trådklokkemose Encalypta procera Bruch
Moser Encalypta procera LC 2015
Pelsblæremose Frullania bolanderi Austin
Moser Frullania bolanderi VU 2015 Skog, Flomsone
Brundymose Gymnocolea borealis (Frisvoll & Moen) R.M.Schust.
Moser Gymnocolea borealis LC 2015
Broddåmemose Marsupella apiculata Schiffn.
Moser Gymnomitrion apiculatum LC 2015
Horngrimemose Herbertus norenus D.G. Long, D. Bell & H.H. Blom
Moser Herbertus norenus VU 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Trinnbekkemose Platyhypnum alpinum (Lindb.) Loeske
Moser Hygrohypnum alpinum LC 2015
Tannbekkemose Platyhypnum molle (Dicks. ex Hedw.) Loeske
Moser Hygrohypnum molle LC 2015
Huldrebekkemose Campylophyllum montanum (Lindb.) B.H.Allen
Moser Hygrohypnum montanum VU 2015 Ferskvann
Jøkulbekkemose Hygrohypnella polaris (Lindb.) Ignatov & Ignatova
Moser Hygrohypnum polare LC 2015
Jøkulflette Roaldia revoluta (Mitt.) P.E.A.S.Câmara & M.Carvalho- Silva
Moser Hypnum revolutum LC 2015
Trådsleivmose Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph.
Moser Jungermannia jenseniana LC 2015
Sigdfrostmose Kiaeria falcata (Hedw.) I.Hagen
Moser Kiaeria falcata LC 2015
Jøkulfrostmose Kiaeria glacialis (Berggr.) I.Hagen
Moser Kiaeria glacialis LC 2015
Brefrostmose Kiaeria riparia (Lindb. ex H.Lindb.) M.F.V.Corley
Moser Kiaeria riparia VU 2015 Fjell, Flomsone, Våtmark
Snøfrostmose Kiaeria starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen
Moser Kiaeria starkei LC 2015
Praktflik Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Vána
Moser Leiocolea rutheana LC 2015
Grannkrekmose Lepidozia pearsonii Spruce
Moser Lepidozia pearsonii LC 2015
Isflik Schistochilopsis hyperarctica (R.M.Schust.) Konstant.
Moser Lophozia hyperarctica EN 2015 Fjell
Kalkflik Oleolophozia perssonii (H. Buch & S.W. Arnell) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
Moser Lophozia perssonii NT 2015 Skog, Fjell
Fjellhutremose Gymnomitrion alpinum (Gottsche ex Husn.) Schiffn.
Moser Marsupella alpina LC 2015
Sothutremose Marsupella andreaeoides (Lindb.) Müll.Frib.
Moser Marsupella andreaeoides LC 2015
Koparkismose Mielichhoferia elongata (Hoppe & Hornsch. ex Hook.) Hornsch.
Moser Mielichhoferia elongata LC 2015
Sigdkismose Mielichhoferia mielichhoferiana (Funck) Loeske
Moser Mielichhoferia mielichhoferiana LC 2015
Blåtornemose Mnium blyttii Bruch & Schimp.
Moser Mnium blyttii LC 2015
Fjellskovlmose Odontoschisma macounii (Austin) Underwood
Moser Odontoschisma macounii LC 2015
Klubbemose Oedipodium griffithianum (Dicks.) Schwägr.
Moser Oedipodium griffithianum LC 2015
Viersprikemose Oncophorus elongatus (I.Hagen) Hedenäs
Moser Oncophorus elongatus LC 2015
Gullhaustmose Orthothecium chryseon (Schwägr.) Schimp.
Moser Orthothecium chryseon LC 2015
Lapphaustmose Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm.
Moser Orthothecium lapponicum EN 2015 Fjell
Sporebustehette Orthotrichum rogeri Brid.
Moser Orthotrichum rogeri LC 2015
Fjellnervemose Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske
Moser Paraleucobryum enerve LC 2015
Mørkleggmose Peltolepis quadrata (Saut.) Müll.Frib.
Moser Peltolepis quadrata LC 2015
Raudkrylmose Ptychostomum demissum (Hook.) Holyoak & N.Pedersen
Moser Plagiobryum demissum LC 2015
Tagghinnemose Plagiochila porelloides var. norvegica (H.H. Blom & Holten) Schumacker & Váňa
Moser Plagiochila norvegica EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Småhinnemose Plagiochila punctata (Taylor) Taylor
Moser Plagiochila punctata LC 2015
Fjellfagermose Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljakov
Moser Plagiomnium curvatulum DD 2015 Fjell
Purpurmose Pleurozia purpurea Lindb.
Moser Pleurozia purpurea LC 2015
Fjellkrukkemose Pogonatum dentatum (Menzies ex Brid.) Brid.
Moser Pogonatum dentatum LC 2015
Bruntann-nikke Pohlia atropurpurea (Wahlenb.) Lindb.
Moser Pohlia atropurpurea VU 2015 Flomsone, Fjell
Røyrnikke Pohlia crudoides (Sull. & Lesq.) Broth.
Moser Pohlia crudoides LC 2015
Raknikke Pohlia erecta Lindb.
Moser Pohlia erecta VU 2015 Fjell
Snønikke Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F.Koch
Moser Pohlia obtusifolia LC 2015
Gulltann-nikke Pohlia vexans (Limpr.) H.Lindb.
Moser Pohlia vexans DD 2015 Fjell
Snøbinnemose Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G.L.Sm.
Moser Polytrichastrum sexangulare LC 2015
Aurbjørnemose Polytrichum hyperboreum R.Br.
Moser Polytrichum hyperboreum LC 2015
Rabbemose Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb.
Moser Prasanthus suecicus LC 2015
Snøgulmose Drepanocladus angustifolius (Hedenäs) Hedenäs & C.Rosborg
Moser Pseudocalliergon angustifolium VU 2015 Våtmark
Kvapgulmose Drepanocladus turgescens (T.Jensen) Broth.
Moser Pseudocalliergon turgescens LC 2015
Kulegråmose Racomitrium ellipticum (Turner) Bruch & Schimp.
Moser Racomitrium ellipticum LC 2015
Kystgråmose Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.
Moser Racomitrium obtusum LC 2015
Butturnemose Rhabdoweisia crenulata (Mitt.) H.Jameson
Moser Rhabdoweisia crenulata NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Kalkskeimose Rhynchostegium murale var. arcticum I.Hagen
Moser Rhynchostegium arcticum DD 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Skog
Fakkeltvebladmose Scapania apiculata Spruce
Moser Scapania apiculata VU 2015 Våtmark, Skog
Ròtetvebladmose Scapania carinthiaca J.B.Jack ex Lindb.
Moser Scapania carinthiaca VU 2015 Skog, Flomsone
Bruntvebladmose Scapania hyperborea Jørg.
Moser Scapania hyperborea LC 2015
Hettetvebladmose Scapania kaurinii Ryan
Moser Scapania kaurinii VU 2015 Fjell
Småtvebladmose Scapania obcordata (Berggr.) S.W.Arnell
Moser Scapania obcordata LC 2015
Sottvebladmose Scapania obscura (Arnell & C.E.O.Jensen) Schiffn.
Moser Scapania obscura LC 2015
Prakttvebladmose Scapania ornithopodioides (With.) Waddell
Moser Scapania ornithopodioides LC 2015
Hårblomstermose Schistidium bryhnii I.Hagen
Moser Schistidium bryhnii EN 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Tannblomstermose Schistidium crenatum H.H.Blom
Moser Schistidium crenatum LC 2015
Fagerblomstermose Schistidium elegantulum H.H.Blom
Moser Schistidium elegantulum LC 2015
Vorteblomstermose Schistidium frisvollianum H.H.Blom
Moser Schistidium frisvollianum LC 2015
Jotunblomstermose Schistidium poeltii H.H.Blom
Moser Schistidium poeltii LC 2015
Kantblomstermose Schistidium recurvum H.H.Blom
Moser Schistidium recurvum LC 2015
Dalblomstermose Schistidium scandicum H.H.Blom
Moser Schistidium scandicum LC 2015
Skeiblomstermose Schistidium sordidum I.Hagen
Moser Schistidium sordidum LC 2015
Sildreblomstermose Schistidium subjulaceum H.H.Blom
Moser Schistidium subjulaceum LC 2015
Trådblomstermose Schistidium tenerum (J.E.Zetterst.) Nyholm
Moser Schistidium tenerum NT 2015 Berg, ur og grunnlendt mark, Fjell
Fjellblomstermose Schistidium venetum H.H.Blom
Moser Schistidium venetum LC 2015
Svepeblygmose Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyholm
Moser Seligeria carniolica CR 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Radblygmose Seligeria tristichoides Kindb.
Moser Seligeria tristichoides LC 2015
Glastorvmose Sphagnum angermanicum Melin
Moser Sphagnum angermanicum LC 2015
Pisktorvmose Sphagnum annulatum H.Lindb. ex Warnst.
Moser Sphagnum annulatum LC 2015
Kysttorvmose Sphagnum austinii Sull.
Moser Sphagnum austinii LC 2015
Flarktorvmose Sphagnum jensenii H.Lindb.
Moser Sphagnum jensenii LC 2015
Lurvtorvmose Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen
Moser Sphagnum majus LC 2015
Fagertorvmose Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
Moser Sphagnum pulchrum LC 2015
Lyngtorvmose Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.
Moser Sphagnum quinquefarium LC 2015
Litorvmose Sphagnum rubiginosum Flatberg
Moser Sphagnum rubiginosum LC 2015
Heitorvmose Sphagnum strictum Sull.
Moser Sphagnum strictum LC 2015
Lapptorvmose Sphagnum subfulvum Sjörs
Moser Sphagnum subfulvum LC 2015
Trøndertorvmose Sphagnum troendelagicum Flatberg
Moser Sphagnum troendelagicum EN 2015 Våtmark
Sphagnum venustum Flatberg
Moser Sphagnum venustum EN 2015 Våtmark
Knollmose Stegonia latifolia (Schwägr.) Venturi ex Broth.
Moser Stegonia latifolia LC 2015
Fjellhårstjerne Syntrichia norvegica F.Weber
Moser Syntrichia norvegica LC 2015
Fjelltrompetmose Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth.
Moser Tayloria froelichiana LC 2015
Kuppellemenmose Tetraplodon blyttii Frisvoll
Moser Tetraplodon blyttii VU 2015 Våtmark, Fjell
Gull-lemenmose Tetraplodon pallidus I.Hagen
Moser Tetraplodon pallidus LC 2015
Hettekimmose Tetrodontium brownianum (Dicks.) Schwägr.
Moser Tetrodontium brownianum LC 2015
Piskkimmose Tetrodontium repandum (Funck) Schwägr.
Moser Tetrodontium repandum LC 2015
Grannsliremose Timmia comata Lindb. & Arnell
Moser Timmia comata LC 2015
Vortesliremose Timmia norvegica J.E.Zetterst.
Moser Timmia norvegica LC 2015
Aurtranemose Trematodon brevicollis Hornsch.
Moser Trematodon brevicollis NT 2015 Fjell, Berg, ur og grunnlendt mark
Flogtranemose Trematodon laetevirens Hakelier & J.-P.Frahm
Moser Trematodon laetevirens VU 2015 Fjell
Seterkrusmose Weissia wimmeriana (Sendtn.) Bruch & Schimp.
Moser Weissia wimmeriana LC 2015
Chlamydatus evanescens (Boheman, 1852)
Nebbmunner Chlamydatus evanescens NT 2015 Fjell, Kyst
Forcipata palustris Holgersen, 1992
Nebbmunner Forcipata palustris EN 2015 Våtmark
Parapiesma unicolor (Wagner, 1954)
Nebbmunner Parapiesma unicolor EN 2015 Flomsone, Fjell
Grønlandskval Balaena mysticetus Linnaeus, 1758
Pattedyr Balaena mysticetus CR 2015 Marint
Vågekval Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804
Pattedyr Balaenoptera acutorostrata LC 2015 Marint
Klappmyss Cystophora cristata (Erxleben, 1777)
Pattedyr Cystophora cristata EN 2015 Marint
Storkobbe Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)
Pattedyr Erignathus barbatus LC 2015 Marint
Jerv Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
Pattedyr Gulo gulo EN 2015 Skog, Fjell
Nebbkval Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)
Pattedyr Hyperoodon ampullatus LC 2015 Marint
Kvitskjeving Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)
Pattedyr Lagenorhynchus acutus LC 2015
Kvitnos Lagenorhynchus albirostris Gray, 1846
Pattedyr Lagenorhynchus albirostris LC 2015
Lemen Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758)
Pattedyr Lemmus lemmus LC 2015 Fjell
Narkval Monodon monoceros Linnaeus, 1758
Pattedyr Monodon monoceros EN 2015 Marint
Spekkhoggar Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Pattedyr Orcinus orca LC 2015 Marint
Grønlandssel Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)
Pattedyr Pagophilus groenlandicus LC 2015 Marint
Nise Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
Pattedyr Phocoena phocoena LC 2015 Marint
Ringsel Pusa hispida (Schreber, 1775)
Pattedyr Pusa hispida VU 2015 Marint
Rein Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Pattedyr Rangifer tarandus LC 2015 Fjell
Kvalross Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)
Pattedyr Odobenus rosmarus VU 2015 Marint
Rein Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Pattedyr Rangifer tarandus LC 2015 Fjell
Isbjørn Ursus maritimus Phipps, 1774
Pattedyr Ursus maritimus VU 2015 Is, snø og breforland, Kyst, Marint
Fjelljordfly Agrotis fatidica (Hübner, 1824)
Sommerfugler Agrotis luehri LC 2015
Coleophora algidella Zeller, 1857
Sommerfugler Coleophora algidella LC 2015
Elachista tanaella Aarvik & Berggren, 2004
Sommerfugler Elachista tanaella NT 2015 Fjell
Dvergbjørkrotetar Gazoryctra uralensis (Grum-Grshimailo, 1899)
Sommerfugler Gazoryctra fuscoargenteus NT 2015 Fjell
Plutella haasi Staudinger, 1883
Sommerfugler Plutella haasi NT 2015 Fjell
Plutella hyperboreella Strand, 1902
Sommerfugler Plutella hyperboreella NT 2015 Fjell
Polarmålar Psychophora sabini Kirby, 1824
Sommerfugler Psychophora sabini LC 2015
Polarurtemålar Scopula frigidaria (Möschler, 1860)
Sommerfugler Scopula frigidaria LC 2015
Scrobipalpa reiprichi Povolný, 1984
Sommerfugler Scrobipalpa reiprichi CR 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Stigmella tristis (Wocke, 1862)
Sommerfugler Stigmella tristis LC 2015
Chlorostroma vestlandicum Nordén & Læssøe
Sopper Chlorostroma vestlandicum EN 2015 Skog
Cortinarius aurilicis Chevassut & Trescol
Sopper Cortinarius bulbopodius EN 2015 Skog
Kalksteinslørsopp Cortinarius caesiocinctus Kühner
Sopper Cortinarius caesiocinctus EN 2015 Skog
Birislørsopp Cortinarius camptoros Brandrud & Melot
Sopper Cortinarius camptoros EN 2015 Skog
Ladegårdslørsopp Cortinarius cordatae T.S. Jeppesen, Brandrud & Frøslev
Sopper Cortinarius cordatae CR 2015 Skog
Cortinarius humolens Brandrud
Sopper Cortinarius humolens CR 2015 Skog
Uventa slørsopp Cortinarius inexspectatus Brandrud
Sopper Cortinarius inexspectatus EN 2015 Skog
Stor bananslørsopp Cortinarius mussivus (Fr.) Melot
Sopper Cortinarius mussivus NT 2015 Skog
Osloslørsopp Cortinarius osloensis Brandrud, T.S. Jeppesen & Frøslev
Sopper Cortinarius osloensis EN 2015 Skog
Tyrislørsopp Cortinarius pini Brandrud
Sopper Cortinarius pini VU 2015 Skog
Lindeslørsopp Cortinarius tiliae Brandrud
Sopper Cortinarius tiliae EN 2015 Skog
Kremraudspore Entoloma neglectum (Lasch : Fr.) Arnolds
Sopper Entoloma cremeoalbum EN 2015 Kulturmark
Entoloma holmvassdalenense Eidissen, Lorås & Weholt
Sopper Entoloma holmvassdalenense DD 2015 Skog
Polarmorkel Balsamia aestivalis (R. Heim & L. Rémy) K. Hansen, Skrede & T. Schumach.
Sopper Helvella aestivalis LC 2015 Berg, ur og grunnlendt mark
Cuphophyllus canescens (A.H. Sm. & Hesler) Bon
Sopper Hygrocybe canescens EN 2015 Kulturmark
Skuggespindelhinne Leptosporomyces mundus (H.S. Jacks. & Dearden) Jülich
Sopper Leptosporomyces mundus EN 2015 Skog
Vrangjordtunge Microglossum atropurpureum (Batsch: Fr.) P. Karst.
Sopper Microglossum atropurpureum VU 2015 Skog, Kulturmark
Nordkjuke Oxyporus borealis G.M. Jenssen & Ryvarden
Sopper Oxyporus borealis LC 2015 Skog
Ramaria aurea (Schaeff. : Fr.) Quél.
Sopper Ramaria aurea EN 2015 Skog
Glattstorpigg Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. & Nannf.
Sopper Sarcodon leucopus NT 2015 Skog
Dystermusserong Tricholoma borgsjoeënse Jacobsson & Muskos
Sopper Tricholoma borgsjoeënse VU 2015 Skog
Kjempemusserong Tricholoma colossus (Fr.) Quél.
Sopper Tricholoma colossus LC 2015
Oliven skjelmusserong Tricholoma olivaceotinctum Heilm.-Claus. & Mort. Chr.
Sopper Tricholoma olivaceotinctum NT 2015 Skog
Clavularia arctica (M. Sars, 1860)
Koralldyr Clavularia arctica DD 2015 Marint
Augekorall Desmophyllum pertusum (Linnaeus, 1758)
Koralldyr Lophelia pertusa NT 2015 Marint
Actenoptera hilarella (Zetterstedt, 1847)
Tovinger Actenoptera hilarella LC 2015
Brachycampta rindeni (Kjaerandsen, 2007)
Tovinger Allodia rindeni DD 2015 Skog
Allomyella portenkoi (Stackelberg, 1952)
Tovinger Allomyella portenkoi DD 2015 Skog
Anatella fungina Plassmann, 1984
Tovinger Anatella fungina DD 2015 Skog
Bicellaria halterata Collin, 1961
Tovinger Bicellaria halterata LC 2015
Boletina atridentata Polevoi & Hedmark, 2004
Tovinger Boletina atridentata NT 2015 Skog
Boletina kowarzi Stackelberg, 1943
Tovinger Boletina kowarzi VU 2015 Skog, Kulturmark
Boletina nitiduloides Zaitzev, 1994
Tovinger Boletina nitiduloides LC 2015
Boletina pinusia Maximova, 2001
Tovinger Boletina pinusia DD 2015 Skog
Boletina takagii Sasakawa & Kimura, 1974
Tovinger Boletina takagii LC 2015 Skog
Bolitophila caspersi Plassmann, 1956
Tovinger Bolitophila caspersi LC 2015 Skog
Bolitophila limitis Polevoi, 1969
Tovinger Bolitophila limitis DD 2015 Skog
Arktisk sevjeblomsterfluge Brachyopa cinerea Wahlberg, 1844
Tovinger Brachyopa cinerea NT 2015 Skog
Lys sevjeblomsterfluge Brachyopa obscura Thompson & Torp, 1982
Tovinger Brachyopa obscura EN 2015 Skog, Kulturmark
Brevicornu affinis Zaitzev, 1988
Tovinger Brevicornu affine DD 2015 Skog
Brevicornu disjunctum Zaitzev, 1988
Tovinger Brevicornu disjunctum VU 2015 Skog
Brevicornu occidentale Zaitzev, 1988
Tovinger Brevicornu occidentale VU 2015 Skog
Brevicornu setigerum Zaitzev in Zaitzev & Polevoi, 1995
Tovinger Brevicornu setigerum DD 2015 Skog
Brevicornu setulosum Zaitzev, 1988
Tovinger Brevicornu setulosum DD 2015 Skog
Nordleg ròtevedblomsterfluge Chalcosyrphus jacobsoni (Stackelberg, 1921)
Tovinger Chalcosyrphus jacobsoni VU 2015 Skog
Chaoborus nyblaei (Zetterstedt, 1838)
Tovinger Chaoborus nyblaei LC 2015
Smalkinna urteblomsterfluge Cheilosia angustigenis (Becker, 1894)
Tovinger Cheilosia angustigenis LC 2015
Nordleg urteblomsterfluge Cheilosia ingerae Nielsen & Claussen, 2001
Tovinger Cheilosia ingerae LC 2015
Tvillingurteblomsterfluge Cheilosia sootryeni Nielsen, 1970
Tovinger Cheilosia sootryeni LC 2015
Chersodromia speculifera Walker, 1851
Tovinger Chersodromia speculifera NT 2015 Kyst
Mørkhåra finnmarksblomsterfluge Chrysosyrphus nasutus (Zetterstedt, 1838)
Tovinger Chrysosyrphus nasuta LC 2015
Lyshåra finnmarksblomsterfluge Chrysosyrphus niger (Zetterstedt, 1843)
Tovinger Chrysosyrphus niger LC 2015
Coelosia limpida Plassmann, 1986
Tovinger Coelosia limpida DD 2015 Skog
Cordyla bomloensis Kjærandsen & Kurina, 2004
Tovinger Cordyla bomloensis LC 2015