Dynevrimose.

Dynevrimose er en ganske dårlig kjent art med få kjente funn i Norge. Den vokser ofte på sand eller skjellsand og er sterkt bundet til kysten. Arten har samme gulgrønne farge som stripevrimose og buttvrimose, men skilles fra disse ved hjelp av mikroskopkarakterer som cellestørrelse/-form og forekomst av sentralstreng i stengelen.

Dynevrimose Tortella flavovirens (Bruch) Broth.
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.