Kumuslingkreps.

Kumuslingkreps er svært vanlig i lavlandet på Østlandet, og kan danne høye tettheter i dammer og pytter med leire og stein, særlig der det er lite vannplanter. Jorddammer på innmark, små regnvannsdammer (rock pools) langs kysten, eller parkdammer er typiske habitater. Formen varierer noe, men enkelte trekk er karakteristiske og gjør at bestemmelsen stort sett er mulig.

Kumuslingkreps Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.