Edderkoppdyr: Chamobates borealis. Edderkoppdyr: Chamobatidae.