Rovkreps.

Rovkreps har et fryktinngytende utseende med et spesielt stort øye. Den er en av våre vanligste vannlopper og er kjent som en tolerant art som kan forekomme i svært høye tettheter inne i strandsonen.

Rovkreps Polyphemus pediculus L.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.