Vanlig kulekreps.

I Norge er det er kun snabelkreps som er registrert i flere vannforekomster enn vanlig kulekreps. Den lever over alt, fra havnivå og opp i høyfjellet, i alle typer av ferskvann, også brakkvann, og er svært tolerant med hensyn til pH.

Vanlig kulekreps Chydorus sphaericus O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.