Polarnyresoleie.

Polarnyresoleie tilhøyrer nyresoleie-gruppa, ei stor gruppe heimlege plantar med ukjønna frøformeiring som gjev opphav til ei rekkje sokalla småartar. Denne småarten er mogleg å skilje frå dei andre og vert difor handsama som ein særskild art. Polarnyresoleie er berre kjend frå éin stad på Kapp Thordsen på Svalbard og er ei lågvaksen, småblada soleie med éin eller nokre få, gule blomar på kvar stengel.

Polarnyresoleie Ranunculus wilanderi (Nath.) Á.Löve & D.Löve
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.