Gjennom Artsprosjektet har Artsdatabanken dei siste 14 åra gitt tilskot til 119 prosjekt der målet var å taksonomisk kartleggje artsmangfald vi veit lite om. Så langt har dette ført til funn av 4220 nye artar for Noreg.

Patrycja Dominiak med Malaisefelle på Båtsfjordfjellet.

Artsdatabanken jobbar kontinuerleg med å styrkje kunnskapen om artar i norsk natur. No lyser vi ut nye midlar det kan søkjast om, til kartleggingsprosjekt med oppstart i 2023.

Les meir på Artsprosjektet sine nettsider

Søknadsfristen er utløpt