Femtiåtte eksperter fra en rekke biologiske fagmiljøer har risikovurdert over 2000 fremmede arter. Resultatet av dette store arbeidet kan du se når Artsdatabanken den 11. august legger frem Fremmedartslista 2023. I den nye lista vurderes også arter vi antar kan komme til Norge og spre seg her de kommende årene.

Sandfirfisle Lacerta agilis ble i 2018 risikovurdert som en dørstokkart, det vil si en art som ennå ikke er selvstendig reproduserende utendørs. I Fremmedartslista 2023 er arten vurdert som selvstendig reproduserende og populasjonen er nå estimert til rundt 200 dyr, i et større område i Fredrikstad og Sarpsborg. Arten er vurdert til kategorien potensielt høg risiko PH. Den 11. august får du vite hvordan over 2300 andre fremmede arter i Norge er vurdert. Foto: Christoph Caina. Lisens: CC BY 3.0

Gå til Fremmedartslista 2023

En fremmed art er en art som ikke finnes naturlig i et område, men som har blitt fraktet dit som følge av menneskelig aktivitet. Det er nødvendig å redusere risikoen for negative effekter av fremmede arter om vi skal bevare naturmangfoldet, i Norge og internasjonalt. For å kunne gjøre det må vi ha kunnskap.

I Norge har Artsdatabanken ansvar for å forsyne samfunnet med oppdatert kunnskap om fremmede arter, og å vurdere hvilken økologisk risiko de utgjør. Derfor publiserer Artsdatabanken fremmedartslister med jevne mellomrom.

Forrige gang det ble lagt frem en fremmedartsliste var i 2018. Den 11. august lanseres Fremmedartslista 2023. Lanseringen skjer i samarbeid med Klima- og miljødepartementet i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet i Oslo (Kongens gate 20).

Mer informasjon om lanseringen kommer på Artsdatabankens og regjeringens nettsider. Deltagelse krever påmelding. Du vil kunne følge arrangementet på nett. Under Arendalsuka vil vi også arrangere en debatt om temaet fremmede arter den 14. august. Her kan du lese mer om arrangementet.

I Fremmedartslista 2023 er 2342 arter risikovurdert, nesten 1000 flere enn i Fremmedartslista 2018. Økningen skyldes i all hovedsak en større satsing på dørstokkarter, det vil si arter som ikke reproduserer utendørs i Norge enda, men som vi regner med kan komme til å gjøre det i løpet av de neste 50 årene.

Formålet med Fremmedartslista er å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av naturen. Den er viktig blant annet når forskrifter og lovverk om bruk av fremmede arter utarbeides, og når tiltak skal iverksettes. Fremmedartslista er ellers en viktig kilde for alle som har bruk for kunnskap om fremmede arter.